มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษา จัดสรรทุนการศึกษาเพื่อให้โอกาสกับผู้เรียนในท้องถิ่นที่ทุรกันดาร ห่างไกลความเจริญ ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยด้วยเชื่อว่าการศึกษาจะช่วยพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้เป็นบัณฑิตพัฒนาชาติ โดยให้นโยบายว่า No One Left Behind จะไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง นอกจากนี้เพื่อความเท่าเทียมกันทางสังคม มหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาที่มีความพิการทางร่างกายเข้าศึกษา จัดการศึกษา และสิ่งอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสมเพื่อให้นักศึกษาพิการมีโอกาสเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพื่อการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในสังคม

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งบริจาคเงินสมทบ กองทุนพิพัฒน์อนาคต (Defining future fund)

5 กุมภาพันธ์ 2020|

กองทุนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนงานวิจัยสู่นวัตกรรม (Innovation ecosystem) ผ่านกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (KMUTT for life) และสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Social change agent) ให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต