โครงการสัมมนานักศึกษาทุนเพชรพระจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 3-5 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พื้นที่การศึกษาราชบุรี

กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา จัดกิจกรรมโครงการสัมมนานักศึกษาทุนเพชรพระจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักศึกษาทุนเพชรพระจอมเกล้าและทุนแสดเหลืองเรืองรุ่งในแต่ละด้าน แต่ละชั้นปีได้มีโอกาสพูดคุย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานในด้านของตนเอง เพื่อที่จะสามารถสร้างกลุ่มนักศึกษาที่มีความสามารถและศักยภาพ ที่สร้างสรรค์กิจกรรม ในปีนี้มีจำนวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน  140 คน โดย รศ.ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร เป็นประธานในการเปิดโครงการและให้โอวาสแก่นักศึกษา  กิจกรรมในวันแรก นักศึกษาได้รับการอบรมการเก็บข้อมูลจากชุมชน คุณศิริวัฒน์ คันทารส ผู้ประสานงานฝ่ายออกแบบและจัดกระบวนการการเรียนรู้ เครือข่ายจิตอาสานักศึกษา  และนักศึกษาได้มีโอกาสลงพื้นที่ ณ ชุมชนรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  รับฟังปัญหาจากชุมชน วิเคราะห์ปัญหาเพื่อเสนอแนวความคิดในการจัดทำโครงการพัฒนาเพื่อชุมชนและสังคมต่อไป

   

สามารถรับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2zs9V9A