ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์และการชำระค่าเล่าเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

เฉพาะนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาค่าเล่าเรียน ทั้งส่วนกลาง มจธ. คณะ/ภาควิชา และนักศึกษา กยศ. กรอ.ทั้งประเภทได้รับทุนเต็มจำนวนและได้รับทุนบางส่วน

นักศึกษาต้องทราบและดำเนินการ

ขั้นตอนที่ 1 นักศึกษา : ยืนยันการลงทะเบียนเรียน

 • วันเสาร์ที่ 29 มกราคม – วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565
 • นักศึกษาเข้าระบบลงทะเบียนเรียน https://sinfo.kmutt.ac.th/ > เลือกเมนู “ลงทะเบียนรายวิชา
  > เลือก “ลงทะเบียนเรียน” > ตรวจสอบรายวิชากลุ่มเรียนให้ครบถ้วน > กด “ถัดไป” > ระบบจะมีหน้าจอแจ้งเตือน ให้นักศึกษาเลือกกดขอรับทุนการศึกษาฯ 10% แล้ว กด “ดำเนินการต่อ” >
  กด “ยืนยันการลงทะเบียน” ให้ถึงขั้นตอนสุดท้าย (Step 5) เท่านั้น
 • ** ยังไม่ต้องชำระเงิน ** นักศึกษายังไม่ต้องนำใบแจ้งหนี้ไปชำระเงินทุกกรณี โปรดรอเจ้าหน้าที่ดำเนินการบันทึกข้อมูลทุนทุกประเภท และการกู้ยืม กยศ. กรอ.ตามขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2 เจ้าหน้าที่ : ดำเนินการบันทึกข้อมูลทุนทุกประเภท และการกู้ยืม กยศ. กรอ.

 • วันพฤหัสบดีที่ 3 – วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
 • กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา จะดำเนินการบันทึกข้อมูลทุนทุกประเภท และการกู้ยืม กยศ. กรอ. โดยการปรับข้อมูลใบแจ้งชำระเงินให้เป็นไปตามเงื่อนไขของการให้ทุนการศึกษาฯ

ขั้นตอนที่ 3 นักศึกษา : ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน

 • วันอังคารที่ 8 – วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
 • นักศึกษาเข้าระบบลงทะเบียนเรียน https://sinfo.kmutt.ac.th/ > เลือกเมนู “ลงทะเบียนรายวิชา” > เลือก “ชำระเงินค่าลงทะเบียน/ค่าลาพัก(รักษาสถานภาพ) และอื่นๆ” > กด “ชำระเงิน
 • เฉพาะนักศึกษาที่ได้รับทุนหรือกู้ยืม ค่าเล่าเรียนบางส่วน ให้สั่งพิมพ์ใบแจ้งหนี้ และดำเนินการชำระเงินค่าลทะเบียนเรียนส่วนต่างเพิ่มเติม ไม่เกิน วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
 • สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนค่าเล่าเรียนครบเต็มจำนวน ไม่ต้องชำระเงินเพิ่มทุกกรณี

หมายเหตุ : นักศึกษาที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาค่าเล่าเรียน และนักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ. กรอ.  ให้ดำเนินการตามกำหนดการของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา https://bit.ly/3KJqdym

มจธ. ห่วงใยและขอส่งกำลังใจให้กับนักศึกษาทุกคน และเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน