ด้วย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีวัตถุประสงค์สำคัญประการหนึ่ง คือ เพื่อให้การสงเคราะห์ด้านการศึกษา โดยมอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าหรือเด็กอนาถาที่ครอบครัวประสบสาธารณภัย และจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่ปลายปี 2562 ถึงปัจจุบัน มีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อเด็กที่สูญเสียบิดา มารดา จากการติดเชื้อเสียชีวิตกระทันหัน

ในการนี้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการบริหารของมูลนิธิฯ จึงได้มีมติเห็นชอบให้รับเด็กกำพร้าที่สูญเสียบิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่อุปการะเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2. มีสัญชาติไทย และอายุไม่เกิน 25 ปี
3. เป็นผู้สูญเสียบิดา มารดา (คนเดียวหรือทั้งสองคน) หรือผู้ปกครองที่อุปการะเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
4. ยังไม่ได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานอื่น

ระยะเวลาการขอรับทุน
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24 กันยายน 2564

ขั้นตอนการขอรับทุน
1. ให้นักศึกษาหรือหน่วยงานแจ้งรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว มาที่ sfa@mail.kmutt.ac.th
2. มหาวิทยาลัยจะติดต่อกลับไปยังเบอร์โทรศัพท์ของนักศึกษาเพื่อทำการสัมภาษณ์
3. หากนักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มูลนิธิฯกำหนด มหาวิทยาลัยจะดำเนินการเสนอรายชื่อนักศึกษาส่งให้มูลนิธิฯเพื่อพิจารณาในลำดับต่อไป