ด้วยคณะกรรมการมูลนิธิชวน รัตนรักษ์ ได้พิจารณาอนุมัติผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 14 ทุน แบ่งเป็นประเภททุนต่อเนื่อง จำนวน 12 ทุน และประเภททุนรายใหม่ จำนวน 2 ทุน

โดยสนับสนุนทุนการศึกษาเป็นค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร แต่ไม่เกินภาคการศึกษาละ 50,000 บาทตามการจ่ายจริง และค่าครองชีพรายเดือน เดือนละ 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) จำนวน 10 เดือน (ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 ถึงเดือนพฤษภาคม 2565) รายชื่อดังเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนมูลนิธิชวน รัตนรักษ์ ปีการศึกษา 2564

ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาดำเนินการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ประกาศกำหนดอย่างเคร่งครัด