ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เปิดรับสมัครทุนการศึกษาสิริวิริยา ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาสู้ชีวิต ที่มีความขยันหมั่นเพียร วิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้มีโอกาสทางการศึกษา โดยมอบหมายให้คณะที่มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดำเนินการเสนอรายชื่อนักศึกษาที่สมควรได้รับทุนการศึกษา

ในการนี้คณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา ได้ดำเนินการสัมภาษณ์นักศึกษา จำนวน 12 ราย เมื่อวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 และได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาตามเกณฑ์การพิจารณา จำนวน 5 ราย เรียบร้อยแล้ว รายชื่อดังเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสิริวิริยา ปีการศึกษา 2564

ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับการสนับสนุนเป็นทุนการศึกษา ดังต่อไปนี้

 1. ค่าเล่าเรียนตามหลักสูตรการศึกษา (จ่ายตามจริง)
 2. ค่าครองชีพรายเดือน จำนวน 12 เดือน เดือนละ 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน)
 3. ค่าอุปกรณ์การศึกษาเหมาจ่าย ปีการศึกษาละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้
  3.1 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้ในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา เครื่องบันทึกข้อมูล เครื่องคิดเลข เครื่องบันทึกเสียง ฯลฯ
  3.2 ตำราเรียน หรือหนังสือที่ใช้ประกอบการศึกษา
  3.3 เครื่องเขียน เช่น ปากกา กระดาษ สมุด ฯลฯ
  3.4 เครื่องแต่งกาย เช่น ชุดนักศึกษา แว่นสายตา รองเท้า ฯลฯ

ขอให้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาดำเนินการตามข้อปฏิบัติและเงื่อนไขของการรับทุนการศึกษา ดังต่อไปนี้

 1. คณะต้นสังกัดของนักศึกษา จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแล ติดตามชีวิต ความเป็นอยู่ ของนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
 2. คณะต้นสังกัดของนักศึกษา กำหนดเกณฑ์การพิจารณาทุนต่อเนื่อง โดยต้องมีเงื่อนไขการรับทุนเบื้องต้น ดังนี้
  2.1 ต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาประเภทค่าเล่าเรียนซ้ำซ้อนกับทุนอื่นๆ
  2.2 มีผลการเรียนที่สามารถศึกษาให้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร
  2.3 ต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งในด้านวิชาการ สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  2.4 ต้องปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับสังคม
  2.5 ต้องส่งรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม และการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา พร้อมรูปถ่ายกิจกรรมเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาทุนต่อเนื่อง
  2.6 ทั้งนี้คณะต้นสังกัดของนักศึกษา สามารถกำหนดผลการเรียน และจำนวนชั่วโมงการทำกิจกรรม หรือเงื่อนไขอื่นๆเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
 3. คณะต้นสังกัดของนักศึกษา พิจารณาข้อมูลนักศึกษา เพื่อเสนอขออนุมัติการรับทุนต่อเนื่องของนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา ให้แก่มหาวิทยาลัยทุกปีการศึกษา (ภายในเดือนมิถุนายนของทุกปี)