ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา “วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม” ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่โครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์สนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 1 ทุน มูลค่าทุนละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ในการนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ปีการศึกษา 2564

ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาดำเนินการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ประกาศกำหนดอย่างเคร่งครัด