การรับสมัครทุนการศึกษา “เอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี” ประจำปีการศึกษา 2565

ด้วยบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย มีความประสงค์จะสนับสนุนทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2565 มูลค่าทุนละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ของสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติดี ให้มีโอกาสเรียนจนสำเร็จการศึกษา เพื่อออกไปเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป โดยมีรายละเอียดการเปิดรับสมัครดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

 1. ศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 หรือ 3
 2. ศึกษาในคณะ/สาขาวิชา ดังต่อไปนี้
  2.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเคมี และ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  2.2 คณะวิทยาศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชา เคมี, คณิตศาสตร์, สถิติ, คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
  2.3 คณเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 4. มีผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษทุกภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับ C+ (ทุกภาคการศึกษา)
 5. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา หรือมีปัญหาทางการเงินที่เกี่ยวกับการศึกษา
 6. มีความประพฤติเรียบร้อย พากเพียร พยายาม ขยันและอดทน

กำหนดการรับสมัครขอรับทุนการศึกษา

 • เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 – 20 ตุลาคม 2565
 • ยื่นเอกสารการสมัคร ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2565

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน

 1. บันทึกข้อมูลสมัครทุนการศึกษา ในระบบสารสนเทศนักศึกษาของมหาวิทยาลัย (New ACIS) ที่เมนู “ทุนการศึกษา” หัวข้อ “ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา”
 2. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนชัดเจน โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษา/อนุกรรมการทุนประจำภาควิชา และหัวหน้าภาควิชา/คณบดี/รองคณบดี สัมภาษณ์เบื้องต้นและลงนามรับรองในเอกสาร
 3. ยื่นเอกสารการสมัครพร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วน พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์เบื้องต้น ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี
 4. กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา จะดำเนินการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมตามคุณสมบัติเบื้องต้น จากเอกสารการสมัคร จำนวนไม่เกิน 4 คน และส่งให้กองทุนฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกในลำดับต่อไป
 5. ผู้สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการของกองทุนฯ ตามวันและเวลาที่กำหนด ทั้งนี้จะแจ้งกำหนดการให้ทราบหลังในภายหลังจากการปิดรับสมัคร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

https://kmutt.me/Esso2565