ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา “บุญรอด พัฒนา นิสิต นักศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2564

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด มีความประสงค์จะสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

โดยในปีการศึกษา 2564 บริษัทฯ ได้พิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษารายใหม่ เพื่อทดแทนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ทุน มูลค่าทุนละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
1. ศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 – 3 ในปีการศึกษา 2564
2. มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.50
4. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา หรือมีปัญหาทางการเงินที่เกี่ยวกับการศึกษา
5. มีความประพฤติดี เป็นผู้มีจริยธรรม และไม่เคยมีพฤติกรรมกระทำผิดวินัย
6. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่น ยกเว้นกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
**สามารถเข้าร่วม/ช่วยเหลือกิจกรรมของบริษัทได้ตามที่กำหนด มิฉะนั้นจะขอพิจารณาระงับทุนการศึกษา**

กำหนดการรับสมัครขอรับทุน
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 – 27 กันยายน 2564

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน
1. บันทึกข้อมูลสมัครทุนการศึกษา ในระบบสารสนเทศนักศึกษาของมหาวิทยาลัย (New ACIS)
2. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนชัดเจน โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาและอนุกรรมการทุนประจำภาควิชาสัมภาษณ์เบื้องต้นและลงนามรับรองในเอกสารทั้งหมด
3. ยื่นใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วน ผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ https://bit.ly/scholarship2564
4. กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา จะดำเนินการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมตามคุณสมบัติเบื้องต้นจากใบสมัคร จำนวนไม่เกิน 4 คน และส่งให้บริษัทฯเพื่อพิจารณาคัดเลือกในลำดับต่อไป
5. ผู้สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามวันและเวลาที่กำหนด ทั้งนี้จะแจ้งกำหนดการให้ทราบหลังจากการปิดรับสมัคร

รายละเอียดทุนการศึกษา
ประกาศรับสมัครทุนบุญรอด พัฒนา นิสิต นักศึกษา ปี 2564