ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2564

ด้วยบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา ซึ่งมีส่วนสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ จึงมีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (เฉพาะสาขาวิชาที่กำหนด)

ประเภททุนการศึกษา
ทุนประเภทที่ 1 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่มีโอกาสได้รับเกียรตินิยม มูลค่าทุนละ 100,000 บาท
ทุนประเภทที่ 2 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวนไม่เกิน 2 ทุน มูลค่าทุนละ 35,000 บาท

กำหนดการรับสมัครขอรับทุนการศึกษา
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

เอกสารรายละเอียดทุนการศึกษา
รายละเอียดการให้ทุนการศึกษาบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2564
ใบสมัครทุนการศึกษาบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุนการศึกษา
ทุนประเภทที่ 1 ดำเนินการสมัครผ่าน Qr Code ที่กำหนด และขอให้แจ้ง ชื่อนามสกุล รหัสนักศึกษา และวันที่นำส่งเอกสารทางออนไลน์ให้กลุ่มงานช่วยเหลือฯ ที่อีเมล nuttapong.rut@kmutt.ac.th ด้วย

ทุนประเภทที่ 2 ขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. กรอกข้อมูลในใบสมัครขอรับทุนการศึกษาของบริษัทให้ครบถ้วนชัดเจน โดยให้อาจารย์กรอกข้อมูลและลงนามรับรองในเอกสาร **การลงนามเอกสารสามารถใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้**
2. ยื่นใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วน ผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ https://bit.ly/scholarship2564 **ผู้สมัครจะต้องล็อกอินด้วยอีเมล์ของมหาวิทยาลัยก่อนเข้าใช้งาน**
3. มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศกำหนดจากเอกสารการสมัคร จำนวน 5 ราย เพื่อนัดหมายการสัมภาษณ์ ทั้งนี้จะแจ้งกำหนดการสัมภาษณ์ให้ทราบในภายหลัง
4. มหาวิทยาลัยจะเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา จำนวน 2 ราย ส่งให้บริษัทฯเพื่อพิจารณาอนุมัติทุนการศึกษาในลำดับต่อไป
หมายเหตุ หากเอกสารการสมัครในระบบไม่ครบถ้วน จะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์การรับทุนการศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง (ไม่เกิน 6 เดือน) ติดในใบสมัครขอรับทุน
2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. เอกสารทางทหาร (ถ้ามี)
5. สำเนาเอกสารอื่นๆ เช่น ใบรับรองการฝึกงาน ประกาศนียบัตร คะแนนทดสอบทางภาษา ฯลฯ (ถ้ามี)
6. เรียงความ บรรยายครอบครัวของนักศึกษา (สำหรับนักศึกษาที่ขอรับทุนประเภทที่ 2 เท่านั้น)