ตามที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้สนับสนุนทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) สำหรับนักศึกษาที่มีลักษณะความเป็นผู้นำ มีบุคลิกภาพดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่องนั้น

ในปี 2565 คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้มีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการรับสมัคร และคุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการรับสมัครทุนอุดมศึกษา
จากเดิม รับสมัครช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม ของทุกปี
ปรับเปลี่ยนเป็น รับสมัครช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
**ส่งผลให้ในปี 2565 จะไม่มีการเปิดรับสมัครทุนการศึกษา แต่ละเลื่อนไปเปิดรับสมัครช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2566**

2.ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนอุดมศึกษา
จากเดิม ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 (หลักสูตร 4 ปี) หรือศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 (หลักสูตร 5 ปี) หรือศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 6 ปี) หรือเทียบเท่า
ปรับเปลี่ยนเป็น ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 (หลักสูตร 4 ปี) หรือศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 (หลักสูตร 5 ปี) หรือศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 (หลักสูตร 6 ปี) หรือเทียบเท่า

รายละเอียดเพิ่มเติม >> ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการรับสมัคร และคุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารการเปิดรับสมัครทุนการศึกษาได้ทางเวปไซต์ และ FB : ทุนการศึกษา มจธ.