ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา “มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์” ประจำปีการศึกษา 2565

มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ มีนโยบายส่งเสริมการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถาบันการศึกษาของรัฐ ที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นทุนให้เปล่าที่ไม่มีเงื่อนไขผูกพัน มูลค่าทุนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

 1. ศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่กำหนดชั้นปีและสาขาวิชา ในสถาบันการศึกษาของรัฐ
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. เป็นครอบครัวผู้มีรายได้น้อย (รายได้ของผู้ปกครองรวมกันต่อเดือน ไม่เกิน 30,000 บาท)
 4. หรือเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา หรือมีปัญหาทางการเงินที่เกี่ยวกับการศึกษา
 5. มีความประพฤติเรียบร้อย เป็นคนดี ไม่ฝักใฝ่ในอบายมุขและยาเสพติด ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และไม่เคยต้องโทษทางวินัย

กำหนดการรับสมัคร

 • เปิดรับสมัคร ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงวันที่ 15 กันยายน 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565
 • พิธีมอบทุนการศึกษา ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565

เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน

 1. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์
 2. รูปถ่ายนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ติดใบสมัครขอรับทุน
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาเอกสารแสดงผลการศึกษา พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 5. รูปถ่ายที่อยู่อาศัยปัจจุบันของนักศึกษา
 6. สำเนาสมุดกิจกรรม หรือสำเนา Portfolio (ถ้ามี)

ขั้นตอนและระยะเวลาการสมัครขอรับทุน

 1. กรอกใบสมัครขอรับทุนการศึกษาให้ครบถ้วนชัดเจน ให้อาจารย์ที่ปรึกษาสัมภาษณ์และให้ความเห็น ให้ผู้ปกครองและคณบดีลงนามรับรอง พร้อมแนบเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์
 2. เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ขอให้นำส่งเอกสารการสมัครพร้อมแนบหลักฐาน ไปที่มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ เลขที่ 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 ภายในระยะเวลาการสมัคร
 3. ผู้ผ่านการพิจารณาต้องเข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการของมูลนิธิฯ ตามวันและเวลาที่มูลนิธิฯกำหนด

เอกสารที่เกี่ยวกับทุนการศึกษา
หลักเกณฑ์การพิจารณา ทุนการศึกษามูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์
เอกสารสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์