ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา “วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม” ประจำปีการศึกษา 2564

โครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์สนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 1 ทุน มูลค่าทุนละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
1. เป็นนักศึกษาชาย ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2-4
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.80
3. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา หรือมีปัญหาทางการเงินที่เกี่ยวกับการศึกษา
4. มีคุณธรรม ศีลธรรม ความประพฤติดี และทำกิจกรรมเพื่อสังคม
5. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่น ยกเว้นกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กำหนดการรับสมัครขอรับทุนการศึกษา
เปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

รายละเอียดทุนการศึกษา

ประกาศรับสมัครทุนวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ปี 2564

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน
1. บันทึกข้อมูลสมัครทุนการศึกษา ในระบบสารสนเทศนักศึกษาของมหาวิทยาลัย (New ACIS)
2. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนชัดเจน โดยให้อาจารย์สัมภาษณ์เบื้องต้นและลงนามรับรองในเอกสารทั้งหมด
3. ยื่นใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วน ผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ https://bit.ly/scholarship2564
4. มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ประกาศกำหนดจากเอกสารการสมัคร จำนวน 5 ราย
5. มหาวิทยาลัยจะเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา จำนวน 1 ราย ส่งให้ผู้ให้ทุนเพื่อพิจารณาอนุมัติทุนการศึกษาในลำดับต่อไป

เงื่อนไขของผู้ได้รับทุน
1. ต้องเข้าร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี 3 พระจอมเกล้า โดยจะแจ้งกำหนดการให้ทราบในภายหลัง
2. สามารถเข้าร่วมและช่วยเหลือกิจกรรมของมหาวิทยาลัยได้ตามที่กำหนด