การรับสมัครโครงการทุนการศึกษา “คมส่งฝัน” ประจำปีการศึกษา 2565

ด้วย คุณคมสันต์ ลี มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา “คมส่งฝัน” ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาที่เรียนดีในระดับปริญญาตรี สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ มีความประพฤติดี มีความกตัญญู แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 22 ทุนต่อปี เป็นทุนการศึกษาให้เปล่าต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ปีละ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่ทุนกำหนด

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. ศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (ของปีการศึกษา 2565) และมีอายุไม่เกิน 19 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
  2. ศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร สาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาพาณิชศาสตร์และการบัญชี หรือสาขาวิชาที่ทำประโยชน์ต่อสังคม
  3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 4 ภาคการศึกษาล่าสุด ไม่ต่ำกว่า 2.75
  4. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครอบครัวมีฐานะยากจน หรือผู้อุปการะมีรายได้รวมต่ำกว่า 150,000 บาทต่อปี
  5. มีความประพฤติดี เป็นคนดี ขยันหมั่นเพียร และมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
  6. หากมีใจจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. ในขณะที่ได้รับทุนการศึกษาจากโครงการ “คมส่งฝัน” จะต้องไม่ได้รับทุนซ้ำซ้อนกับองค์กร หรือหน่วยงานอื่นๆ รวมถึงไม่ได้รับเงินกู้จากกองทุนกู้ยืมรัฐบาล (กยศ. และ กรอ.)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ.2565

สำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครขอรับทุนได้ในเอกสารแนบ โดยนำส่งใบสมัครและเอกสารการขอรับทุนตามที่กำหนด ไปที่ ฝ่าย People Development เลขที่ 161 อาคารยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ชั้นที่ 7 และ 8 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

เงื่อนไขของผู้ที่ได้รับทุน

ผู้รับทุนต้องรักษาความประพฤติให้ดี และมีระดับกาารศึกษาเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 จึงจะมีสิทธิขอรับทุนในปีต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการสมัครทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษา คมส่งฝัน ปี 2565