พิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” ประจำปีการศึกษา 2563

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดพิธีมอบทุนการศึกษาในโครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง ส่งเสริมการศึกษา เสริมสร้างอนาคตเด็กไทย” ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหารและคณะกรรมการของมูลนิธิฯให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีผู้ได้รับทุนมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ประเภททุนการศึกษาต่อเนื่องระดับอุดมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) จำนวน 2 ราย มูลค่าทุนละ 25,000 บาทต่อปีการศึกษา (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดังรายชื่อต่อไปนี้
1.นางสาวณัชชา โพธิสัตย์ รหัสนักศึกษา 62080502428 ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
2.นายณัฐนนท์ จำลองราษฎร์ รหัสนักศึกษา 62120500013 ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)