การรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ “โครงการทุนส่งน้องเรียนจบ” ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

     มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ในสาขาที่กำหนด จากสถาบันการศึกษาของรัฐทั่วประเทศ ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความสนใจในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา ภายใต้โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2565 มูลค่าทุนละ 30,000 บาทต่อปีการศึกษา โดยมีรายละเอียดการเปิดรับสมัครดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา
1. ศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1
2. กำลังศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนดตามประกาศที่แนบมาด้วย
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3.15 ขึ้นไป
4. เป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยครอบครัวหรือผู้อุปการะ มีรายได้รวมไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี
5. ไม่เป็นผู้ที่กำลังรับทุนการศึกษาจากที่อื่น ยกเว้น กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. กรอ.) ทุนจ้างงานนักศึกษา และทุนช่วยเหลือฉุกเฉินของมหาวิทยาลัย
6. มีความประพฤติดี และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่มูลนิธิฯจัดขึ้นได้

กำหนดการรับสมัครขอรับทุนการศึกษา
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2565

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุนการศึกษา
1.ผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษา สามารถศึกษารายละเอียด คุณสมบัติ เงื่อนไขและข้อผูกพัน การสมัครขอรับทุน และการพิจารณาคัดเลือก ได้ที่ รายละเอียดทุนการศึกษา โครงการทุนส่งน้องเรียนจบ ปีการศึกษา 2565

2.ผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษา กรอกเอกสารสมัครทางระบบออนไลน์ได้ที่ http://scholarship.ajinomotofoundation.or.th/th

3.ดำเนินการตามขั้นตอนที่มูลนิธิฯกำหนดในเอกสารการสมัคร  >>> ขั้นตอนการสมัคร_HSG

4.ส่งเอกสารการสมัครผ่านทั้ง 2 ช่องทาง ได้แก่ อัพโหลดชุดเอกสารขึ้นระบบตามขั้นตอน และ ส่งเอกสารต้นฉบับพร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครฉบับจริงให้กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ภายในระยะเวลาของการรับสมัคร ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

5.เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อมูลการส่งเอกสารที่สมบูรณ์ ขอให้แจ้ง ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา เบอร์โทรศัพท์ และวันที่นำส่งเอกสารให้กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ที่อีเมล nuttapong.rut@kmutt.ac.th ด้วย

*** ผู้สมัครขอรับทุน จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่มูลนิธิฯกำหนดไว้ และการส่งเอกสารจะต้องมีการกรอกข้อมูล และแนบเอกสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วน***