โครงการ Create for Changing มาร่วมคิดเพื่อเปลี่ยน ด้วยกิจกรรมลดช่องว่าง สร้างความสัมพันธ์กับผู้พิการ

นางสาวปัทมวดี บุญสวัสดิ์ นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาแสดเหลืองเรืองรุ่ง และเป็นประธานโครงการ Create For Changing กว่าที่จะมาเป็นโครงการทางมหาวิทยาลัยได้หยิบโครงการไปพิจารณาอย่างละเอียดว่าเป็นโครงการที่ดี ส่งผลกระทบต่อนักศึกษา คณะผู้จัดโครงการและสังคมมากน้อยแค่ไหน ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างละเอียดกว่าจะได้ออกมาเป็นอีกหนึ่งโครงที่ดี


จากปัญหาหลากหลายอย่างในสังคมโลกทุกวันนี้ เราเชื่อว่าทุกคนมีความคิดที่เตกต่างแต่ถ้าเราคิดเพื่อเป้าหมายเดียวกันแล้ว ทุกความคิดที่ต่างจะนาไปสู่จุดหมายเดียวกันได้

เป้าหมายของเราคือพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาสังคมให้ดีขึ้น เรามีนักศึกษาที่มีแนวคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่แต่ยังขาดพื้นที่ที่จะให้พวกเขาได้แสดงออก โครงการนี้มีแนวคิดที่จะสนับสนุนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยให้พวกเขาได้มีโอกาสและพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็น โดยโจทย์ปัญหาคือ สิทธิและความเท่าเทียมของผู้พิการ จากการสังเกตสภาพแวดล้อมของประเทศไทย ยกตัวอย่างเช่น ทางเท้า ไม่เพียงแต่ผู้พิการจะใช้งานลาบาก แต่คนปกติที่เดินได้สะดวกยังต้องหลบหลีกสิ่งกีดขวาง หรือในบ้างครั้งต้องลงไปเดินบนถนนด้านล่างทาให้เกิดความไม่ปลอดภัย ข้างต้นถือเป็นปัจจัยภายนอกที่ทาให้ผู้พิการเกิดความไม่เท่าเทียมกันในสังคม และอีกส่วนหนึ่งคือปัจจัยภายในคือเรื่องของสภาพจิตใจ ดังนั้นโครงการของเราจึงมีแนวคิดที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยเริ่มจากในมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการคือผู้พิการที่ผ่านการอบรมจากโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทางานในสถานประกอบการ และวิทยากรที่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมาตรฐาน Universal Design

การเริ่มต้นโครงการเริ่มจาก การมองหาโจทย์ด้วยปัญหาคือคนพิการกับปัญหาในมหาวิทยาลัย ว่าผู้พิการมีปัญหาเรื่องอะไรบ้าง หาสถานที่ว่าที่ไหนควรจะเป็นสถานที่ที่ควรได้รับการแก้ไขในลาดับที่1 จึงได้เลือกทางลาดสาหรับผู้พิการที่เป็นไปตามหลัก Universal Design ให้สาหรับผู้ใช้วีลแชร์ โดยรูปแบบ ได้แบ่งโครงการออกเป็น 2 วัน ในวันแรกให้ถ่ายรูปสถานที่ที่ผู้พิการไม่สามารถเข้าถึง ที่ไหนที่ผู้พิการเข้าไม่ถึง และเสนอไอเดียในการแก้ปัญหา วันที่สองจะให้นักศึกษาที่ลงชื่อเข้าร่วมโครงการให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลัก Universal Design และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้พิการ โดยมีพี่พนักงาน มจธ. ที่เป็นผู้พิการเข้าร่วมในโครงการด้วย ซึ่งได้ให้ความรู้สาหรับการเข้าใช้สถานที่ต่างๆในมหาวิทยาลัยผ่านประสบการณ์ตรง นอกจากนี้ยังมีน้อง ผู้พิการทางสายตามาให้ความรู้ด้วย “หนูรู้สึกว่าการตาบอดของหนูมันไม่เคยมีประโยชน์เลย แต่วันนี้หนูไม่เคยคิดเลยว่าการตาบอดของหนูมันมีประโยชน์กับโครงการพี่ ขอบคุณพี่ที่วันนี้เชิญหนูมา” สาหรับกระแสตอบรับจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างรู้สึกดีใจที่ได้คิดเพื่อแก้ปัญหาสังคม และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนและกลุ่มนักศึกษาผู้จัดโครงการได้รับจากการทากิจกรรมเป็นประสบการณ์ที่ดี เพิ่มความรับผิดชอบมากขึ้น ได้เจอกลุ่มเพื่อนที่มีความคิดเหมือนๆกัน สาหรับปัญหาที่เจอซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยสาหรับการจัดโครงการคือปัญหาเรื่อง คน ทางแก้ปัญหาคือการมีสติและคิดหาทางเลือกที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหานั้นๆให้ทันเวลาและได้ประโยชน์สูงสุด ด้วยการน้อมนาเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3ห่วง 2 เงื่อนไข ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 จะทาให้เราสามารถตัดสินใจได้ถูกต้องครบถ้วนที่สุด