ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง การรับสมัครทุนการศึกษา “โครงการทุนอัจฉริยะ” ประจำปีการศึกษา 2562

ด้วยมูลนิธิอมตะ มีความประสงค์จะสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยเป็นผู้ที่มีความเป็นเลิศในทักษะด้านวิทย์-คณิต และ/หรือ ผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี หรือวิชาอุตสาหกรรม ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร หรือสูงกว่าตามความสามารถของนักศึกษา โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา
1.ศึกษาระดับปริญญาตรี ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือ คณะวิทยาศาสตร์ หรือ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
2.มีผลการศึกษาในปีการศึกษาล่าสุด ไม่ต่ำกว่า 3.50 (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้ใช้ผลการเรียนของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)
3.เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัล ชนะการประกวด/แข่งขัน หรือได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาว่ามีความโดดเด่นในสาขาวิชาที่ทางมูลนิธิกำหนดอย่างเป็นที่ประจักษ์
4.เป็นผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจ รักการเรียน และต้องการจะได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือจนสำเร็จระดับชั้นตามศักยภาพที่จะพัฒนาได้
5.เป็นผู้ที่ครอบครัวมีรายได้รวมต่อเดือน (รายได้ที่ทั้งครอบครัวหามาได้ในหนึ่งเดือน หารด้วยจำนวนสมาชิกในครอบครัว) ไม่เกิน 9,000 บาท
6.เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ใฝ่หาความรู้ ดำรงอยู่ในกรอบของศีลและคุณธรรม
7.เป็นผู้ที่ไม่ได้มีสถานะเป็นผู้ที่ได้รับทุนจากสถาบัน องค์กร หรือหน่วยงานใด ยกเว้น ทุน กยศ./กรอ.

สิทธิและข้อผูกพันในการรับทุนการศึกษา
1.ค่าเล่าเรียน และค่าบำรุงการศึกษา (ตามการจ่ายจริงของหลักสูตรที่ศึกษา)
2.ค่าเครื่องแบบ หรือเครื่องแต่งกายตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด รวมถึงค่ากิจกรรมที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการศึกษา (โดยผู้รับทุนต้องแจ้งไปยังมูลนิธิอย่างเป็นทางการ)
3.ค่าเดินทาง (ตามระยะทาง) และค่าที่พัก (ตามการจ่ายจริงที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน)
4.หากผู้รับทุนประสงค์จะได้รับทุนต่อเนื่อง ผู้รับทุนต้องรักษาระดับผลการศึกษาเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.50 ในทุกภาคการศึกษา และรายงานผลการศึกษาให้แก่มูลนิธิทราบทุกภาคการศึกษา
5.เมื่อสำเร็จการศึกษา ผู้รับทุนไม่มีข้อผูกพันต้องกลับมาทำงานชดใช้กับมูลนิธิ แต่จะมีโอกาสได้รับการพิจารณาให้เข้าทำงานใน บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น หรือโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ตามสายงานที่ถนัด

เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุนการศึกษา
1.ใบสมัครทุนการศึกษา ที่ดาวน์โหลดจากระบบสารสนเทศนักศึกษา เขียนด้วยลายมือตนเองตัวบรรจง
2.รูปถ่ายนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป และรูปถ่ายกับครอบครัว (ถ้ามี)
3.เรียงความ หัวข้อ ความฝันของฉัน โดย เขียนด้วยลายมือตนเองตัวบรรจง
4.สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (หากนักศึกษาอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องให้ผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับรองในเอกสารด้วย)
5.สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (หากนักศึกษาอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องให้ผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับรองในเอกสารด้วย)
6.สำเนาเอกสารแสดงผลการศึกษาปีการศึกษาที่ผ่านมา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
7.หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา
8.หนังสือแสดงความคิดเห็นของอนุกรรมการทุนประจำภาควิชา
9.หนังสือรับรองความประพฤติ
10.รูปถ่ายที่อยู่อาศัยปัจจุบันของครอบครัวและของนักศึกษา
11.เอกสารอื่น ที่เห็นสมควรเพื่อประกอบการพิจารณา (กรณีนักศึกษาแจ้งหนี้สินต้องมีหลักฐานแสดง)

ขั้นตอนและระยะเวลาการสมัครขอรับทุนการศึกษา
1.บันทึกข้อมูลสมัครทุนการศึกษา ในระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS) ของมหาวิทยาลัย ที่เมนู “ทุนการศึกษา” หัวข้อ “ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา” (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 62)
2.กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ชัดเจน ด้วยลายมือตัวบรรจง พร้อมทั้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาและอนุกรรมการทุนประจำภาควิชาสัมภาษณ์เบื้องต้นและลงนามรับรอง (หากตรวจพบการปลอมลายมือชื่อผู้ปกครอง จะดำเนินการตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยในลำดับต่อไป)
3.ยื่นใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วน พร้อมรับการสัมภาษณ์ ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานชั่วคราว ชั้น 6B อาคารจอดรถ (S1) ได้ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
4.มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มูลนิธิกำหนด เพื่อเสนอรายชื่อให้แก่มูลนิธิพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาในลำดับต่อไป

การส่งมอบทุนการศึกษา
1.ผู้รับทุนจะต้องเปิดบัญชีธนาคาร โดยชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อของผู้รับทุนเท่านั้น และส่งสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ให้แก่มูลนิธิ
2.เมื่อผู้รับทุนได้รับเงินทุนการศึกษาจากทางมูลนิธิแล้ว ผู้รับทุนจะต้องตอบรับการได้รับเงินและจัดทำเอกสารขอบคุณไปยังมูลนิธิอย่างเป็นทางการ
3.ผู้รับทุนควรเก็บใบเสร็จประกอบการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาไว้ เพราะอาจมีการร้องขอเอกสารจากทางมูลนิธิ

ข้อปฏิบัติของผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา
1.เคารพกฎระเบียบของบ้านเมือง มหาวิทยาลัย และมูลนิธิอมตะอย่างเคร่งครัด
2.ดำรงตนอยู่ในความซื่อสัตย์ สุจริต
3.ตั้งใจเรียน มีความมุ่งมั่น เพื่อรักษาสถานะของการเป็นผู้รับทุน
4.เสียสละ ทำประโยชน์ให้แก่ชุมชน และผู้อื่น
5.ทำสมุดบันทึกความดี และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตลอดปีการศึกษา พร้อมทั้งให้ผู้ปกครอง และอาจารย์ที่ปรึกษาลงลายมือชื่อรับรอง
6.เข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิตามที่กำหนด

การเพิกถอนการให้ทุนการศึกษา
1.ผู้รับทุนส่งเอกสารไม่ครบถ้วน
2.ผู้รับทุนประพฤติผิดกฎหมาย ระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย หรือระเบียบวินัยของการรับทุน
3.ผู้รับทุนให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือปลอมแปลงเอกสาร
4.ผู้รับทุนใช้เงินทุนการศึกษาผิดวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
5.ผู้รับทุนไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ที่ทางมูลนิธิจัดขึ้นตลอดปีการศึกษา

ประกาศรับสมัคร โครงการทุนอัจฉริยะ ปี 2562