มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการ “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศ” ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น และกำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของไทยในปัจจุบัน มูลค่าทุนละ 60,000 บาทต่อปีการศึกษา โดยเป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดย ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วราภรณ์ รองคณบดีด้านวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นผู้แทนผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้
ในการนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีนักศึกษาได้รับทุนการศึกษา จำนวน 24 ทุน แบ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 8 ทุน  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 8 ทุน และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 8 ทุน