ขั้นตอนสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนล่าช้าตั้งแต่วันที่ 18-29 มกราคม 2564 ต้องการเพิ่มลดรายวิชา

เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนล่าช้าตั้งแต่วันที่ 18 – 29 มกราคม 2564 และต้องการเพิ่มลดรายวิชา ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสิ้นผ่านระบบ New Acis โดยระบบแสดงใบเรียกเก็บเงิน (Bill Payment) รวมค่าปรับวันละ 50 เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 จึงขอให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้

1. หลังจากที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนล่าช้า และเพิ่มลดรายวิชาในระบบ New Acis เรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษารีบดำเนินการกรอกรายละเอียดผ่าน Google Form http://bit.ly/sfa22563p
2. กลุ่มงานช่วยเหลือฯ จะดำเนินการขยายเวลาการชำระเงินของ Bill Payment ที่นักศึกษาลงทะเบียนล่าช้าในระบบ New Acis (สำหรับใบแจ้งหนี้ลงวันที่ 18 – 29 มกราคม 2564 )
3. นักศึกษาสามารถเตรวจสอบใบเรียกเก็บเงินของตนเองผ่านระบบ New Asic โดยกลุ่มงานช่วยเหลือฯ แจ้งกลับนักศึกษาทาง E-mail หรือติดต่อกลับทางโทรศัพท์

หมายเหตุ : นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนล่าช้าและต้องการเพิ่มลดรายวิชาในระบบ New Acis ขอให้รีบดำเนินการทันที ตามขั้นตอนการดำเนินการเพื่อนักศึกษาจะได้รับการขยายเวลาการชำระเงินและการลงทะเบียนเป็นไปตามกำหนดเวลาของมหาวิทยาลัย