นักศึกษาทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าระดับดุษฏีบัณฑิตได้รับการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมนักศึกษา มจธ. ทุกท่าน

 

ข้อมูลจาก : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ส่วนงานพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทุนการศึกษา