คู่มือ


แจ้งนักศึกษาใหม่รหัส 64 ที่ประสงค์จะสมัครขอรับทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือค่าเล่าเรียนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ให้เข้าบันทึกเลขที่บัญชีธนาคารในระบบสารสนเทศนักศึกษา (New acis)

2021-06-28T16:07:19+07:0028 มิถุนายน 2021|

ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า – ขั้นตอนการขอรับทุนต่อเนื่องกรณีถูกระงับทุนการศึกษา

2020-06-11T17:20:48+07:0011 มิถุนายน 2020|

ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า – ขั้นตอนการคืนเงินทุนการศึกษาและการลาออกจากทุนการศึกษาทุกระดับการศึกษา

2020-06-11T17:19:00+07:0011 มิถุนายน 2020|

ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า – ขั้นตอนการขอรับเงินค่าใช้จ่ายกรณีทำวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ ระดับดุษฏีบัณฑิต

2020-06-11T17:15:49+07:0011 มิถุนายน 2020|

ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า – ขั้นตอนการขอรับค่าครองชีพเพิ่มเติม 1,000 บาท กรณีผู้รับทุนตีพิมพ์ผลงานระดับบัณฑิตศึกษา

2020-06-11T17:08:55+07:0011 มิถุนายน 2020|

ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า – ขั้นตอนการขอรับค่าครองชีพเพิ่มเติม 4,000 บาท กรณีผู้รับทุนสอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ระดับดุษฏีบัณฑิต

2020-06-11T17:10:00+07:0011 มิถุนายน 2020|

ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า – ขั้นตอนการขอรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยระดับดุษฏีบัณฑิต

2020-06-11T16:52:46+07:0011 มิถุนายน 2020|

ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า – ขั้นตอนการส่งผลงานของผู้รับทุนเพชรพระจอมเกล้าระดับบัณฑิตศึกษา

2020-06-11T16:39:53+07:0011 มิถุนายน 2020|

ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า – ขั้นตอนขอตรวจสอบวารสารวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา

2020-06-11T16:39:12+07:0011 มิถุนายน 2020|

ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า – ขั้นตอนและกำหนดการส่งรายงานความก้าวหน้างานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

2020-06-11T16:38:27+07:0011 มิถุนายน 2020|