ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเพื่อประสบการณ์วิจัยและการเรียนรู้ประยุกต์
ประเภท Applied Learning (2) (ทุนจ้างงานนักศึกษา)
ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ทุนการศึกษา Applied Learning (2) – AL(2) เป็นส่วนหนึ่งของทุนการศึกษาเพื่อประสบการณ์วิจัยและการเรียนรู้ประยุกต์ (Research Experience and Applied Learning Scholarship : REAL) โดยเป็นทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา ได้ทำงานโดยใช้ความรู้ ทักษะ ความสามารถ แต่เป็นงานที่สามารถดำเนินการเสร็จสิ้นได้ในระยะเวลาอันสั้น โดยจะได้รับค่าตอบแทนการทำงาน ในอัตราชั่วโมงละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 300 บาทต่อวัน และไม่เกิน 2,000 บาทต่อสัปดาห์ ผู้ได้รับทุนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน เบิกจ่ายเป็นรายชั่วโมงตามที่ทำงานจริง ทั้งนี้ งานที่มอบหมายให้นักศึกษาจะต้องไม่ใช่งานที่เกี่ยวข้องกับ งานการค้า งานทดสอบ งานบริการอุตสาหกรรม งานที่ปรึกษา ของอาจารย์ ห้องปฏิบัติการ กลุ่มวิจัย และอื่นๆ รวมถึงขอบเขตของงานไม่ซ้ำซ้อนกับทุนอื่นๆ

คุณสมบัติ
1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
3. มีความรับผิดชอบ และมีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยกำหนด

ลักษณะการจ้างงาน
สำหรับงานที่ได้รับมอบหมายอาจจะเป็นงานที่นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ที่บ้าน (Work from Home) หรือทำงานที่มหาวิทยาลัย โดยขอให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ผู้ดูแลนักศึกษาจะต้องมอบหมายงานที่มีคุณค่า สามารถวัดผลการทำงานเป็นรายชั่วโมงการปฏิบัติงานได้ และจะต้องมีการรายงานที่สามารถตรวจสอบการทำงานของนักศึกษาได้

ระยะเวลาการจ้างงาน
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

ขั้นตอนการขอรับทุนการศึกษา

1. สำหรับหน่วยงานที่ต้องการนักศึกษาทำงาน

1.1 หน่วยงานดำเนินการกรอกข้อมูลงานที่ต้องการรับนักศึกษา ที่ “แบบสำรวจความต้องการนักศึกษาทุน Applied Learning (2)” ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 สิงหาคม 2565

1.2 หน่วยงานแจ้งข้อมูลนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์การพิจารณาของแต่ละหน่วยงาน จำนวนไม่เกิน 2 คน (หากเป็นหน่วยงานระดับภาควิชา กำหนดให้ไม่เกิน 10 คน ตามความจำเป็นและภาระงานที่เหมาะสม) ที่ “แบบแจ้งข้อมูลนักศึกษาทุน Applied Learning (2) ที่ผ่านพิจารณาจากหน่วยงาน” รวมทั้งแจ้งให้นักศึกษาที่ผ่านการพิจารณา บันทึกข้อมูลการสมัครทุนในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (New ACIS) ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2565

“แบบสำรวจความต้องการนักศึกษาทุน Applied Learning (2)” https://bit.ly/AL2-Survey

“แบบแจ้งข้อมูลนักศึกษาทุน Applied Learning (2) ที่ผ่านพิจารณาจากหน่วยงาน”  https://bit.ly/AL2-Form

1.3 เนื่องด้วยปัจจุบันยังอยู่ในช่วงสภาวะวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มีนักศึกษาที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส ส่งผลกระทบต่อรายได้ของครอบครัว รวมทั้งมีนักศึกษาที่ขาดรายได้จากการทำงานพิเศษ ในการนี้ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่ต้องการนักศึกษาทุน AL(2) พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่ประสบปัญหาทางการเงินเป็นอันดับแรก

2. สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครขอรับทุน AL(2)

2.1 ตรวจสอบข้อมูลหน่วยงานที่เปิดรับนักศึกษาและดำเนินการติดต่อกับหน่วยงานด้วยตนเอง ทางหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่ระบุในประกาศรับสมัคร ในเว็ปไซต์กลุ่มงานช่วยเหลือฯ “www.sfa.kmutt.ac.th” ที่เมนู “งานใน มจธ. On-Campus jobs” หัวข้อย่อย “นักศึกษาหางานพิเศษ” ตั้งแต่วันที่ 8 – 19 สิงหาคม 2565

“หน้าเวปไซต์“นักศึกษาหางานพิเศษ”  https://bit.ly/MenuStudent

2.2 เฉพาะนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุน AL(2) ดำเนินการบันทึกข้อมูลการสมัครขอรับทุนในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (New ACIS) ที่เมนู “ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา” หัวข้อย่อย “ทุนการศึกษา Applied Learning (2) (ทุนจ้างงาน)” ดำเนินการตามขั้นตอนและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการสมัคร โดยไม่ต้องพิมพ์และนำส่งเอกสารการสมัครเป็นกระดาษ ทั้งนี้การกรอกเลขที่บัญชีธนาคาร ขอให้นักศึกษา ใช้บัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ที่มีชื่อนักศึกษาเท่านั้น และขอความร่วมมือให้ใช้บัญชีของธนาคารกรุงเทพ เพื่อสะดวกต่อการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษา

2.3 นักศึกษาที่ได้รับทุน AL(2) เข้าปฏิบัติงานตามหน่วยงานที่ระบุในประกาศรายชื่อฯ ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอย่างเคร่งครัด

กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน AL(2) ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ที่ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (New ACIS) และ ผ่านช่องทาง Website : www.sfa.kmutt.ac.th, Facebook : งานทุนการศึกษา มจธ.

เอกสารทุนการศึกษา >>> ประกาศรับสมัครทุน Applied Learning (2) ภาคการศึกษาที่ 1-2565