ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อประสบการณ์วิจัยและการเรียนรู้ประยุกต์ประเภท Applied Learning (2) (ทุนจ้างงานนักศึกษา)
ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ตามที่มหาวิทยาลัยได้เปิดรับสมัครทุนการศึกษา Applied Learning (2) – AL(2) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทุนการศึกษาเพื่อประสบการณ์วิจัยและการเรียนรู้ประยุกต์ (Research Experience and Applied Learning Scholarship : REAL) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และได้มอบหมายให้หน่วยงานที่ต้องการนักศึกษาดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ในการนี้มหาวิทยาลัยได้พิจารณาอนุมัติผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา จำนวน 191 ทุน โดยจะได้รับค่าตอบแทนการทำงาน ในอัตราชั่วโมงละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 300 บาทต่อวัน และไม่เกิน 2,000 บาทต่อสัปดาห์ และงานที่มอบหมายต้องเป็นงานที่นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ที่บ้านเท่านั้น (Work from Home)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน Applied Learning (2) 1-64

ข้อปฏิบัติของผู้ได้รับทุนการศึกษา
1. เริ่มปฏิบัติงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
2. ต้องปฏิบัติงานตามหน่วยงานที่ระบุในประกาศเท่านั้น (ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงรายชื่อนักศึกษาและเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในทุกกรณี)
3. ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้ดูแลนักศึกษาอย่างเคร่งครัด
4. สามารถทำงานนอกเวลาราชการได้ เว้นช่วงเวลาพักกลางวัน (12.00 ถึง 13.00 น.)
5. ต้องทำการบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน รวมทั้งผู้ดูแลนักศึกษาต้องทำการอนุมัติเวลาการปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS) ตามขั้นตอนที่กำหนด และต้องไม่ซ้ำซ้อนกับตารางเรียนและตารางสอบ รวมทั้งต้องไม่ซ้ำซ้อนกับช่วงเวลาการฝึกงานของนักศึกษา
6. หากผู้ได้รับทุนขาดความรับผิดชอบละทิ้งงาน หรือปลอมแปลงเอกสาร นักศึกษาจะหมดสิทธิ์ทำทุน Applied Learning (2) ในภาคการศึกษานั้นและไม่มีสิทธิ์สมัครทุนจ้างงานในภาคการศึกษาต่อไป

การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน และการเบิกเงินทุน ในสภาวะการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
สำหรับนักศึกษา ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. บันทึกเวลาการปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS) ที่เมนู“ทุนการศึกษา” หัวข้อ “ทุนจ้างงาน” และ “บันทึกเวลาปฏิบัติงาน”
2. เลือกเดือนที่ปฏิบัติงาน เลือกช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน และลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยให้นักศึกษาลงเวลาปฏิบัติงานตามจริงเป็นรายวันอย่างสม่ำเสมอ ห้ามซ้ำซ้อนกับตารางเรียน ตารางสอบ รวมทั้งต้องไม่ซ้ำซ้อนกับช่วงเวลาการฝึกงานของนักศึกษา
3. ตรวจสอบข้อมูลการบันทึกเวลาให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยจะต้องบันทึกเวลาการปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศนักศึกษาให้แล้วเสร็จภายในวันสุดท้ายของเดือนที่ปฏิบัติงาน หากเกินจากระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้ได้รับทุนไม่ประสงค์บันทึกเวลาการปฏิบัติงาน ไม่ยกเว้นในทุกกรณี
4. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานที่บ้านตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมทั้งส่งภาพหรือไฟล์สแกนให้ผู้ดูแลนักศึกษาในช่องทางออนไลน์
นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนให้ถูกต้อง มิฉะนั้นจะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์ลงเวลาการทำงานและไม่ประสงค์จะขอเบิกเงินทุนการศึกษา

สำหรับผู้ดูแลนักศึกษา ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. อนุมัติเวลาปฏิบัติงานทุนจ้างงานของนักศึกษาในระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS) ที่เมนู “ทุนการศึกษา” หัวข้อ “ทุนจ้างงาน” และ “ผู้ดูแลนักศึกษาอนุมัติบันทึกเวลาปฏิบัติงาน”
2. ระบบสารสนเทศนักศึกษาจะแสดงข้อมูลนักศึกษา วันที่ เวลาการปฏิบัติงาน จำนวนชั่วโมง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3. ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของช่วงเวลาการปฏิบัติงาน จำนวนชั่วโมง ของนักศึกษา ที่เมนู “อนุมัติเวลาปฏิบัติงาน” หากไม่ถูกต้อง ให้แจ้งนักศึกษาเพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนจะทำการอนุมัติ (ขอให้ตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนทำการอนุมัติ เพื่อป้องกันการทุจริต)
4. เมื่ออนุมัติเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เมนู “รายงานการปฏิบัติงานนักศึกษาทุนจ้างงาน”
5. ขอให้ทำการอนุมัติเวลาปฏิบัติงานเดือนละ 1 ครั้ง และจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป มิฉะนั้นจะถือว่าผู้ได้รับทุนและหน่วยงานไม่ประสงค์ขอเบิกเงินทุนการศึกษาในเดือนนั้นๆ ไม่ยกเว้นในทุกกรณี

ในสภาวะการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา และผู้ดูแลนักศึกษา กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา และสำนักงานคลัง จะไม่เรียกเก็บเอกสารฉบับจริงในการเบิกเงินทุนการศึกษา แต่ต้องดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS) และปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาจะเป็นผู้ทำเรื่องเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา และสำนักงานคลังจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของนักศึกษาเป็นรายเดือน หากไม่ส่งตามระยะเวลาที่กำหนดจะไม่มีการเบิกจ่ายเงินทุน Applied Learning (2) ให้แก่นักศึกษา