มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ที่มีผลการเรียนดีเด่น และกำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของไทยในปัจจุบัน โดยเป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ภายใต้โครงการ “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศ” ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 7 ทุน มูลค่าทุนละ 60,000 บาทต่อปีการศึกษา โดยมีรายละเอียดการเปิดรับสมัครดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา
1. ศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1
2. กำลังศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนดตามประกาศที่แนบมาด้วย
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3.15 ขึ้นไป
4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00 และไม่มีเกรด F หรือ U ในระหว่างการเรียน
5. มีความพร้อมและสามารถเข้าร่วมการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา (ตามหลักสูตร) หรือเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะได้
6. มีความประพฤติดี ทัศนคติดี และสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

เปิดรับสมัครทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 22 มกราคม 2564

ผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษา สามารถเข้าไปกรอกใบสมัครทางระบบออนไลน์ได้ที่ http://scholarship.ajinomotofoundation.or.th/th หรือสแกน QR Code ที่อยู่ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ทุน ฯ

ทั้งนี้ให้จัดส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานชั่วคราว ชั้น 6B อาคารจอดรถ ภายในระยะเวลาการสมัคร

หากต้องการดูรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดเอกสารระเบียบการรับสมัคร และขั้นตอนการกรอกใบสมัครได้จากลิ้งด้านล่าง

*** ผู้สมัครขอรับทุน จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่มูลนิธิฯ กำหนดไว้ และการส่งเอกสารจะต้องมีการกรอกข้อมูล และแนบเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วน***

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดทุนการศึกษา โครงการเพื่อผู้เรียนดีมีศักยภาพเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2563