Voranad

About voranad.nil

This author has not yet filled in any details.
So far voranad.nil has created 73 blog entries.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 รอบที่ 2

2020-08-06T13:59:23+07:006 สิงหาคม 2020|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 รอบที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง การรับสมัครทุนจ้างงาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

2020-08-06T13:49:48+07:005 สิงหาคม 2020|แท็ก: |

ทุนจ้างงานนักศึกษา เป็นทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้สร้างเสริมประสบการณ์ ทำให้มีใจรักในการทำงาน และเป็นการหารายได้พิเศษสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนานักศึกษาด้าน Soft skills ทั้งนี้ผู้รับทุนจะต้องทำงานในหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยจะได้รับค่าตอบแทนการทำงาน ในอัตราชั่วโมงละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 300 บาทต่อวัน ไม่เกิน 40 ชั่วโมง/สัปดาห์หรือ 2,000 บาท

ประกาศผลทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือค่าเล่าเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

2020-08-05T09:45:25+07:005 สิงหาคม 2020|

ประกาศผลทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือค่าเล่าเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 /2563 นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://careandshare.kmutt.ac.th/

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาแสดเหลืองเรืองรุ่ง ประจำปีการศึกษา 2563

2020-07-20T16:19:51+07:0020 กรกฎาคม 2020|แท็ก: |

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาแสดเหลืองเรืองรุ่ง ประจำปีการศึกษา 2563

ขอเลื่อนประกาศผลผู้มีสิทธิ์รับทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1/2563 รอบที่ 2

2020-07-16T17:22:23+07:0016 กรกฎาคม 2020|

ขอเลื่อนประกาศผลผู้มีสิทธิ์รับทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1/2563 รอบที่ 2

การรับสมัครทุนการศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2563

2020-07-15T15:12:58+07:0015 กรกฎาคม 2020|

ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะสนับสนุนทุนการศึกษาประเภททุนนักศึกษาที่กำลังศึกษาปริญญาตรี ปี 2–ปี 4 ในประเทศ ประจำปี 2563 เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2-4 ที่ศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนดตามประกาศ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3.00 ขึ้นไป เป็นผู้มีคุณธรรม ศีลธรรม ความประพฤติดี ทำกิจกรรมเพื่อสังคม และไม่อยู่ระหว่างการรับทุนใดๆ ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดและบันทึกข้อมูลสมัคร ในระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS) โดยยื่นแบบฟอร์มขอรับทุนพร้อมแนบหลักฐาน ได้ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานชั่วคราว ชั้น 6B อาคารจอดรถ 14 ชั้น ในวันและเวลาราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม ถึงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2563

ประกาศเรื่องรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี

2020-07-08T17:18:23+07:008 กรกฎาคม 2020|

ประกาศเรื่องรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทกลุ่มทุนสนับสนุนหลักสูตร และกลุ่มทุนสนันสนุนกลุ่มวิจัย รอบที่ 1

2020-07-08T17:11:41+07:008 กรกฎาคม 2020|

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทกลุ่มทุนสนับสนุนหลักสูตร และกลุ่มทุนสนันสนุนกลุ่มวิจัย รอบที่ 1

การรับสมัครทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2563

2020-07-08T17:01:36+07:008 กรกฎาคม 2020|

การรับสมัครทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2563

รับสมัครทุนการศึกษาบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2563

2020-07-20T16:37:58+07:008 กรกฎาคม 2020|

รับสมัครทุนการศึกษาบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2563