Voranad

About voranad.nil

This author has not yet filled in any details.
So far voranad.nil has created 101 blog entries.

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาแสดเหลืองเรืองรุ่ง ประจำปีการศึกษา 2565

2022-05-09T10:47:09+07:0012 เมษายน 2022|

เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาที่มีศักยภาพ ด้านวิชาการดีเด่น และด้านความสามารถเฉพาะด้านที่โดดเด่น ในด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านความเป็นผู้นำ หรือด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ให้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการเรียน และเกิดความภาคภูมิใจ โดยจะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาเป็นค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร และค่าครองชีพรายเดือน จำนวน 12 เดือน เดือนละ 4,000 บาท เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2565

ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์และการชำระค่าเล่าเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เฉพาะนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาค่าเล่าเรียน ทั้งส่วนกลาง มจธ. คณะ/ภาควิชา และนักศึกษา กยศ. กรอ.ทั้งประเภทได้รับทุนเต็มจำนวนและได้รับทุนบางส่วน

2022-06-09T16:20:19+07:0028 มกราคม 2022|แท็ก: , |

ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2565 เป็นต้นไป โดยต้องทำการดำเนินการตามขั้นตอนตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อประโยชน์ของนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประเภทกลุ่มทุนสนับสนุนหลักสูตร

2021-12-24T19:14:37+07:0024 ธันวาคม 2021|แท็ก: |

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประเภทกลุ่มทุนสนับสนุนหลักสูตร

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเพื่อประสบการณ์วิจัยและการเรียนรู้ประยุกต์ ประเภท Applied Learning (2) (ทุนจ้างงานนักศึกษา) ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

2021-12-01T21:09:17+07:0030 พฤศจิกายน 2021|แท็ก: , |

ทุนการศึกษา Applied Learning (2) – AL(2) เป็นส่วนหนึ่งของทุนการศึกษาเพื่อประสบการณ์วิจัยและการเรียนรู้ประยุกต์ (Research Experience and Applied Learning Scholarship : REAL) โดยเป็น ทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา ได้ทางานโดยใช้ความรู้ ทักษะ ความสามารถ แต่เป็นงานที่สามารถดาเนินการเสร็จสิ้นได้ในระยะเวลาอันสั้น โดยจะได้รับค่าตอบแทนการทางาน ในอัตราชั่วโมงละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 300 บาทต่อวัน และไม่เกิน 2,000 บาทต่อสัปดาห์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุนเพชรพระจอมเกล้าด้านวิชาการดีเด่นได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564

2021-11-18T11:03:36+07:0018 พฤศจิกายน 2021|

ขอแสดงความยินดีกับนายอัครพันธ์ ทวีศักดิ์ (ไอซ์) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564 โดยสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้กระทำความดีและบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนดีเด่นให้เป็นที่ยอมรับแก่สาธารณชนทั่วไป

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาแสดเหลืองเรืองรุ่ง ประจำปีการศึกษา 2564

2021-08-19T13:27:36+07:0019 สิงหาคม 2021|

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาแสดเหลืองเรืองรุ่ง ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา “เพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต”ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 (รอบที่ 2)

2021-08-16T10:18:26+07:0016 สิงหาคม 2021|แท็ก: , |

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา “เพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต”ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 (รอบที่ 2)

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา “มูลนิธิชิน โสภณพนิช” ประจำปีการศึกษา 2564

2021-07-06T19:25:29+07:006 กรกฎาคม 2021|แท็ก: , |

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา “มูลนิธิชิน โสภณพนิช” ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทกลุ่มทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย รอบที่ 1

2021-07-06T19:13:36+07:006 กรกฎาคม 2021|แท็ก: , , |

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทกลุ่มทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย รอบที่ 1

รับสมัครทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2564

2021-06-30T16:33:52+07:0030 มิถุนายน 2021|

เครือเจริญโภคภัณฑ์ มีความประสงค์จะสนับสนุนทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีความมุ่งมั่น และมีความเป็นผู้นำ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีทุนทรัพย์เพียงพอในการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2564 ได้กำหนดให้การสนับสนุนทุนการศึกษา มูลค่าทุนละ 30,000 บาทต่อปีการศึกษา เป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2564