ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือค่าเล่าเรียนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตระหนักถึงความเดือดร้อนที่ได้รับจากการระบาดของโรคที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัวของนักศึกษา เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน จึงได้เปิดรับสมัครทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือค่าเล่าเรียนนักศึกษาทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยเป็นทุนขั้นต่ำ 1,500 บาท และจะพิจารณาทุนที่สูงขึ้นตามหลักเกณฑ์เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา”

ขั้นตอนการขอรับทุนการศึกษาและกำหนดการ
1. นักศึกษาแสดงความจำนงการสมัครรับทุนการศึกษาที่เว็บไซต์ https://careandshare.kmutt.ac.th/
นักศึกษาปัจจุบัน  ระหว่างวันที่5 -16 กรกฎาคม 2564
นักศึกษาใหม่รหัส 64 ระหว่างวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564
(เฉพาะนักศึกษาใหม่รหัส 64 บันทึกข้อมูลเลขที่บัญชีที่ https://bit.ly/SFA64AC )
2. ระบบจะส่งข้อมูลให้อาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้แทนคณะพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2564
3. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ที่เว็บไซต์ https://careandshare.kmutt.ac.th/ 30 กรกฎาคม 2564
4. นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบจ่ายเงินค่าลงทะเบียน 1/2564
นักศึกษาปัจจุบัน 25 – 30 สิงหาคม 2564 (ทุนการศึกษาจะหักจากค่าลงทะเบียนในใบเรียกเก็บเงิน)
นักศึกษาใหม่รหัส 64 25 – 30 สิงหาคม 2564 (จะได้รับทุนการศึกษาเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีภายในเดือน กันยายน 254)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ : เครือข่ายผู้ประสานงานประจำคณะ/ภาควิชา

สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
โทร. 0 2470 8097-8 / 0 2470 8107
อีเมล: sfa@mail.kmutt.ac.th

#KMUTT ทุนการศึกษา มจธ.