Vision

เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนให้นักศึกษามีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนสร้างโอกาสให้ผู้เรียนในทุกระดับการศึกษาได้พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มตามศักยภาพ

Mission

ดำเนินงานการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทางการเงินแก่นักศึกษาทุกระดับการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีถึงระดับปริญญาเอก และนักศึกษาต่างชาติ จัดแบ่งภารกิจเป็น 3 งานย่อยได้แก่ การบริหารงบประมาณทุนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ การแสวงหาทรัพยากร เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีความเดือดร้อนทางการเงิน และเพื่อการส่งเสริม สนับสนุนทุนการศึกษาการให้คำปรึกษาและหาแนวทางช่วยเหลือนักศึกษาที่ค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษากับมหาวิทยาลัยตลอดจนติดตามหนี้ทุนเงินยืมเพื่อการศึกษา มจธ.และการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทุนการศึกษาและนักศึกษาทั่วไปเพื่อให้นักศึกษาเป็น Change Agent ของสังคม มจธ.

Strategy

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ ช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาทุกระดับให้มีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน ค้นคว้า วิจัย ลดความวิตกกังวลของนักศึกษาด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนส่งเสริมผู้มีความสามารถ โดดเด่น มีฉันทะ ให้มีโอกาสทางการศึกษาทัดเทียมกันเป็น Change Agent ของสังคมมจธ. และสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่เก่งและดี