มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขาที่กำหนด จากสถาบันการศึกษาของรัฐทั่วประเทศ ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความสนใจในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นที่สังกัดอยู่ ภายใต้โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2563 มูลค่าทุนละ 30,000 บาทต่อปีการศึกษา โดยมีรายละเอียดการเปิดรับสมัครดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา
1. ศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1
2. กำลังศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนดตามประกาศที่แนบมาด้วย
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3.15 ขึ้นไป
4. เป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยครอบครัวมีรายได้รวมไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี
5. มีความประพฤติดี และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่มูลนิธิฯจัดขึ้นได้

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 11 มกราคม 2564

ผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษา สามารถเข้าไปกรอกใบสมัครทางระบบออนไลน์ได้ที่ http://scholarship.ajinomotofoundation.or.th/th หรือสแกน QR Code ที่อยู่ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ทุน ฯ

ทั้งนี้ให้จัดส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารประกาบการสมัคร ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานชั่วคราว ชั้น 6B อาคารจอดรถ ภายในระยะเวลาของการรับสมัคร

หากต้องการดูรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดเอกสารระเบียบการรับสมัคร และขั้นตอนการกรอกใบสมัครได้จากลิ้งด้านล่าง

*** ผู้สมัครขอรับทุน จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่มูลนิธิฯ กำหนดไว้ และการส่งเอกสารจะต้องมีการกรอกข้อมูล และแนบเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วน***

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดทุนการศึกษา โครงการทุนส่งน้องเรียนจบ ปีการศึกษา 2563