กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ครอบครัวที่มีรายได้น้อย โดยให้กู้ยืมเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา ส่งเสริมให้ผู้กู้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในการชำระเงินคืนกองทุนหลังสำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติครบตามที่กำหนดปฏิบัติตามขั้นตอนการกู้ยืมของกองทุนและมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

เงื่อนไขผู้รับทุน 
1. ผู้มีสัญชาติไทย
2. เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
3. รายใหม่จะต้องมีกิจกรรมจิตอาสาอย่างน้อย 1 กิจกรรม มีชั่วโมงกิจกรรมอาสาไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วโมง
รายเก่าจะต้องมีชั่วโมงกิจกรรมอาสาไม่ต่ำกว่า 36 ชั่วโมง
4. มีรายได้ครอบครัวรวมกันไม่เกิน 360,000 บาท/ปี

ช่วงเวลาการรับสมัคร

- นักศึกษาปัจจุบันที่กู้ต่อเนื่อง ประมาณเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ของทุกปี
- นักศึกษาใหม่ประมาณเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ของทุกปี

ขั้นตอนการสมัคร

1. ลงทะเบียนคำขอกู้ผ่าน www.studentloan.or.th
2. บันทึกระบบการสมัครผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา
3. พิมพ์เอกสารคำขอกู้ในระบบ E-studentloan ออกมา1แผ่น และใบสมัครขอรับทุนจากระบบ สารสนเทศนักศึกษา พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครอื่นๆ นำส่งที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา (ภายในระยะเวลาที่กำหนด)
4.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์กับคณะกรรมการภาควิชา
5.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนที่ www.sfa.kmutt.ac.th และกลุ่ม FB “นักศึกษากยศ. กรอ. มจธ.”
6. ทำสัญญาการกู้ยืมที่มหาวิทยาลัยและเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียน ทุกภาคการศึกษา (ตามระยะเวลาที่กำหนด)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครทุนกยศ.-กรอ. ประจำปีการศึกษา-2563