ทุนการศึกษาธรรมรักษา

เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีบุคคลในครอบครัวสำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา และมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นตนเองหลังสำเร็จการศึกษา หรือคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

จำนวนเงินจัดสรร

- ค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร
- ค่าอุปกรณ์การศึกษา ปีละ  10,000 บาท 
- ค่าครองชีพรายเดือน 4,000 บาท/เดือน 
- มีสิทธิ์ได้พักหอพักใน มจธ. 

ขั้นตอนการสมัคร

ผู้สนใจทุนการศึกษาดังกล่าวโปรดติดต่อสอบถาม คณะ/ภาควิชาที่สนใจเข้าศึกษา
ขั้นตอนการสมัคร
1. คณะ/ภาควิชา เสนอชื่อและหลักฐานประกอบการพิจารณา ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
โดยผู้สมัครต้องมีผลงานตามเงื่อนไขของทุนการศึกษา
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนที่ sfa.kmutt.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศทุนการศึกษาธรรมรักษา