ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า ดุษฎีบัณฑิต

ทุนการศึกษาจัดตั้งขึ้นเพื่อจูงใจให้นักศึกษาทุ่มเทเวลาให้กับการศึกษาในระดับปริญญาเอกและเสริมสร้างประสบการณ์การทํางาน วิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้การดูแลของคณาจารย์ หรือกลุ่มวิจัยที่มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่สูงเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นดุษฎีบัณฑิตคุณภาพที่จะเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนและผลิตผลงานวิจัยหรือปฏิบัติงานที่ใช้ความรู้และทักษะขั้นสูงที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

หมายเหตุ
1. ผู้สมัครต้องไม่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก หรือผู้สมัครต้องไม่เคยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมาก่อน
2. ผู้สมัครต้องติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลักในสาขาที่จะเรียนระดับปริญญาเอก (ตามบัญชีรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักที่กําหนด) เพื่อรับรองการเข้าศึกษาให้แล้วเสร็จ (ตามแบบฟอร์มหนังสือรับรองการเข้าศึกษา) แล้วแนบมาพร้อมกับหลักฐานการสมัคร
3. ผู้สมัครทุกคนต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษ โดยสมัครสอบผ่านเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ http://sola.kmutt.ac.th/tetet ยกเว้นผู้ที่มีผลคะแนน ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

จำนวนเงินจัดสรร

- ค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร
- ค่าครองชีพรายเดือน 18,000 บาท/เดือน
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในงานวิจัย ตลอดหลักสูตร 150,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายการทำงานวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศไม่เกิน 6 เดือน

ขั้นตอนการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง
1. สมัครขอรับทุนพร้อมสมัครเข้ารับการศึกษาที่ admission.kmutt.ac.th
2. การส่งหลักฐานการสมัครสํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ. (อาคารจอดรถ ชั้น 6B)
3. คณะ/ภาควิชา คัดเลือกผู้สมัครโดยการสอบข้อเขียนและ/หรือสัมภาษณ์
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนที่ admission.kmutt.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต 2563