ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า มหาบัณฑิต

ทุนสนับสนุนนักศึกษาที่มีศักยภาพ ความสามารถ และความใฝ่รู้ เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาในระดับปริญญาโทที่มีศักยภาพ ความสามารถ และมีความใฝ่รู้ มีทุนการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาที่ระบุในหลักสูตร และภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด แบ่งการจัดสรรทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิตเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

  1. ทุนสนับสนุนหลักสูตร เป็นทุนการศึกษาตามการพิจารณาของภาควิชา เพื่อช่วยเสริมให้เกิดความเข้มแข็งในภาควิชา และพัฒนาเป็นกลุ่มวิจัยได้ในอนาคต
  2. ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย เป็นการจัดสรรภายใต้คลัสเตอร์วิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมกลุ่มวิจัยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

จำนวนเงินจัดสรร

- ค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร
- ค่าครองชีพรายเดือน 8,000 บาท/เดือน

ขั้นตอนการสมัคร

กรณีทุนสนับสนุนหลักสูตร
1. สมัครขอรับทุนพร้อมสมัครเข้ารับการศึกษาที่ admission.kmutt.ac.th
2. คณะ/ภาควิชาเสนอชื่อและหลักฐานประกอบการพิจารณา ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนที่ admission.kmutt.ac.th

กรณีทุนสนับสนุนงานวิจัย
1. สมัครและส่งหลักฐานการสมัคร ที่สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณมลฤดี สุคนธทรัพย์ โทรศัพท์ 02-4709627)
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนที่ admission.kmutt.ac.th
ติดตามกำหนดการรับสมัครได้ที่ admission.kmutt.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต 2563