ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดตั้งทุนการศึกษา”เพชรพระจอมเกล้า” เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่มีความสามารถทั้งด้านวิชาการ และความสามารถเฉพาะด้านแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีศักยภาพและความสามารถ มีความพึงพอใจและใฝ่รู้ โดยจะให้การสนับสนุนตามระยะเวลาการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตร และภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

ทุนสนับสนุนนักศึกษาที่มีความสามารถดังนี้
1. ด้านวิชาการดีเด่น
2. ด้านผู้นำ
3. ด้านศิลปวัฒนธรรม
4. ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
5. ด้านกีฬา

จำนวนเงินจัดสรร

ค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร
ค่าอุปกรณ์แรกเข้าเหมาจ่าย 30,000 บาท
ค่าครองชีพรายเดือน 4,000 บาท/เดือน

**โดยจะให้การสนับสนุนตามระยะเวลาการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตรและเงื่อนไขที่กำหนด**

ขั้นตอนการสมัคร

กรณีสมัครด้วยตัวเอง
1. สมัครผ่านระบบสมัครได้ที่ admission.kmutt.ac.th
2. ส่งเอกสารใบสมัครที่ สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ.
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนที่ admission.kmutt.ac.th

กรณีเสนอชื่อ
1. คณะ/ภาควิชาเสนอชื่อและหลักฐานประกอบการพิจารณา ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
โดยผู้สมัครต้องมีผลงานตามเงื่อนไขของทุนการศึกษา
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนที่ sfa.kmutt.ac.th

ติดตามกำหนดการรับสมัครได้ที่ admission.kmutt.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครทุนเพชรพระจอมเกล้าระดับปริญญาตรี 2564