ทุนการศึกษาให้เปล่า

ทุนการศึกษาให้เปล่า
ปัจจุบัน มจธ. ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก บริษัทห้างร้าน ที่มีจิตอันเป็นกุศล บริจาคเงินให้แก่มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา มจธ. โดยมหาวิทยาลัยจะประกาศรับสมัครนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของผู้ให้ทุน เพื่อเข้าสัมภาษณ์พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา

 

 

ช่วงเวลาการรับสมัคร

ตามกำหนดการของผู้ให้ทุน (ตลอดปีการศึกษา)

ขั้นตอนการสมัคร

1. สมัครผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา
2. อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการทุนประจำภาควิชาลงนามรับรองใบสมัคร
3. ส่งใบสมัครเอกสารประกอบเข้าสัมภาษณ์ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
4.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนที่ www.sfa.kmutt.ac.th