ทุนการศึกษา 50 ปี มจธ. 50 ทุน สร้างคนเก่งและคนดี

มุ่งเน้นการคัดสรรนักเรียนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตใจในการบริการสังคม เพื่อให้เด็กดีมีที่เรียน ให้ได้การสนับสนุนทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ตามคุณสมบัติและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด

จำนวนทุน

50 ทุน

จำนวนเงินจัดสรร

ปีการศึกษาละ 50,000 บาท

ขั้นตอนการสมัคร

ผู้สนใจทุนการศึกษาดังกล่าวโปรดติดต่อสอบถาม คณะ/ภาควิชาที่สนใจเข้าศึกษา

ขั้นตอนการสมัคร
1. คณะ/ภาควิชา เสนอชื่อและหลักฐานประกอบการพิจารณา ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
โดยผู้สมัครต้องมีผลงานตามเงื่อนไขของทุนการศึกษา
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนที่ sfa.kmutt.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ ทุนการศึกษา 50 ปี มจธ. 50 ทุนสร้างคนเก่งและคนดี