ทุนการศึกษาจ้างงานเพื่อการเรียนรู้ประยุกต์ (Applied Learning)

เพื่อส่งเสริมการสร้างเสริมทักษะทางทำงาน ร่วมกับการ บูรณาการทางสังคม เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์ในการหาประสบการณ์ในการทำงาน และการนำความรู้ในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ รู้จักรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ และมีรายได้เพิ่มเติมระหว่างการศึกษา

จำนวนเงินจัดสรร

ชั่วโมงละ 50 บาท 6 ชั่วโมงขึ้นไปเหมาจ่าย วันละ 300 บาท

** นักศึกษาที่ประสบปัญหาทางการเงินจะพิจารณาเป็นกรณี**

ช่วงเวลาการรับสมัคร

- ภาคเรียนที่ 1
- ภาคเรียนที่ 2
- ภาคการศึกษาพิเศษ

ขั้นตอนการสมัคร

1. บันทึกระบบการสมัครผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา
2. ส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบ เข้าสัมภาษณ์ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
3. ติดตามรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน และหน่วยงานที่ทำงานผ่านระบบสารสนเทศ