ทุนจ้างงานผู้ช่วยวิจัย

เพื่อส่งเสริมการสร้างทักษะการทำงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับการบูรณาการทางสังคม เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้จักรับผิดชอบต่องานในหน้าที่และหารายได้เพิ่มเติมระหว่างเรียน

จำนวนเงินจัดสรร

จำนวนทุนละ 20,000 บาท

ช่วงเวลาการรับสมัคร

- ภาคเรียนที่ 1
- ภาคเรียนที่ 2

ขั้นตอนการสมัคร

1. บันทึกระบบการสมัครผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา
2. ส่งใบสมัคร เอกสารประกอบ และเข้าสัมภาษณ์ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
3.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนที่ www.sfa.kmutt.ac.th