ทุนผู้ประสบอุบัติภัย

เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในกรณีที่ครอบครัวประสบอุบัติภัย เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ยกเว้น อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับชีวิตและร่างกาย

ช่วงเวลาการรับสมัคร

ตลอดปีการศึกษา

ขั้นตอนการสมัคร

1. บันทึกระบบการสมัครผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา
2. ส่งใบสมัครพร้อมแนบรูปภาพความเสียหายและเอกสารประกอบ และเข้าสัมภาษณ์ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
3. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนที่ www.sfa.kmutt.ac.th