ทุนสนับสนุนการศึกษา

ทุนสนับสนุนการศึกษา
เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือประสบปัญหาทางการเงินให้สามารถศึกษาเล่าเรียนได้จนสำเร็จการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาตามความจำเป็น ด้วยวิธีการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนทุนการศึกษาที่เหมาะสม

 

ช่วงเวลาการรับสมัคร

ตลอดปีการศึกษา

ขั้นตอนการสมัคร

กรณีอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ประจำภาควิชา พบเห็นนักศึกษาที่มีความเดือดร้อน
1. อาจารย์ที่ปรึกษา/ประจำภาควิชา พิจารณาและสัมภาษณ์นักศึกษา
2. อาจารย์ที่ปรึกษา/ประจำภาควิชา จัดทำบันทึกข้อความ เสนอขอสนับสนุนทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาพร้อมลงนามเอกสาร เสนอหัวหน้าภาควิชาและคณะตามลำดับ พร้อมทั้งแนบเอกสารแสดงถึงความ เดือดร้อนของนักศึกษา (เรียงความบรรยาย/เอกสารอื่นๆตามสมควร) ส่งมาที่ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

กรณีนักศึกษามีความเดือดร้อน แต่ไม่มีผู้แนะนำ
1. นักศึกษาสามารถจองนัดหมายขอคำปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ที่ https://sfa.kmutt.ac.th/นัดหมายขอคำปรึกษา
2. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงิน จะพิจารณาสัมภาษณ์และจัดสรรทุนให้ตามความเหมาะสม
(จะพิจารณาเป็นรายกรณี)