ทุนเจียระไนเพชร

เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและส่งเสริมให้นักศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ ระดับประเทศและระดับนานาชาติในด้านวิชาการและความสามารถเฉพาะด้าน เช่น กีฬา ความเป็นผู้นำ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

ช่วงเวลาการรับสมัคร

ตลอดปีการศึกษา

ขั้นตอนการสมัคร

ทุนเจียระไนเพชรเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา
1. เมื่อได้รับรางวัล/มีผลงานให้จัดทำเอกสารโครงการและแนบรายละเอียดต่างๆ
2. แจ้งคณะ/ภาควิชา จัดทำบันทึกข้อความพร้อมแนบเอกสาร ส่งที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาเพื่อพิจารณาและอนุมัติโครงการ
3. ส่งสำเนาบัตรนักศึกษาและสำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย

ทุนเจียระไนเพชรเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
1. ส่งโครงการและบันทึกข้อความขออนุมัติโครงการและงบประมาณ ก่อนจัดกิจกรรม อย่างน้อย45วัน
2. อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการทำสัญญาการยืมเงิน
3. นำเอกสารและใบเสร็จ ส่งภายใน7วัน นับจากวันสุดท้ายของการจัดโครงการ
4. สรุปโครงการส่ง ภายใน14วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศทุนการศึกษาเจียระไนเพชร2562