ทุนแสดเหลืองเรืองรุ่ง

เพื่อเป็นการสนับสนุนนักศึกษาให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน ดังคำที่ว่า “เรียนดี กิจกรรมเด่น” โดยคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถในด้านความเป็นผู้นำ ศิลปวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมและด้านกีฬา ให้ได้รับการสนับสนุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

จำนวนเงินจัดสรร

ได้รับค่าเล่าเรียนตามจริง
ค่าครองชีพ 4,000 บาท/เดือน*
*ให้การสนับสนุน 1 ปีการศึกษา โดยพิจารณาเป็นรายภาคการศึกษา

ช่วงเวลาการรับสมัคร

ช่วงเดือนมิถุนายน ของทุกปี

ขั้นตอนการสมัคร

1. บันทึกระบบการสมัครผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา
2. ยื่นแบบคำขอรับทุนการศึกษา
- แฟ้มสะสมผลงาน
- ข้อมูลรายละเอียดโครงการที่นักศึกษาสามารถดำเนินโครงการภายหลังได้รับทุนการศึกษา
- เอกสารประกอบการสมัคร
3. ส่งเอกสารการสมัครที่ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
4. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนที่ www.sfa.kmutt.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศทุนการศึกษาแสดเหลืองเรืองรุ่ง