ทุนแสดเหลืองเรืองรุ่ง

ดาวน์โหลดไฟล์

เพื่อเป็นการสนับสนุนนักศึกษาให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน ดังคำที่ว่า “เรียนดี กิจกรรมเด่น” โดยคัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถในด้านความเป็นผู้นำ ศิลปวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมและด้านกีฬา ให้ได้รับการสนับสนุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดไฟล์

จำนวนเงินจัดสรร

4,000 บาท/เดือน*

*ให้การสนับสนุน 1 ปีการศึกษา โดยพิจารณาเป็นรายภาคการศึกษา

ขั้นตอนการสมัคร

1. บันทึกระบบการสมัครผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา
2. ยื่นแบบคำขอรับทุนการศึกษา
- แฟ้มสะสมผลงาน
- ข้อมูลรายละเอียดโครงการที่นักศึกษาสามารถดำเนินโครงการภายหลังได้รับทุนการศึกษา
- เอกสารประกอบการสมัคร
3. ส่งเอกสารการสมัครที่ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
4. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนที่ www.sfa.kmutt.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

[รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครทุนฯ]