บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด รับสมัครทุนการศึกษา “ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา” ประจำปี 2563

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร มูลค่าทุนละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ในปีการศึกษา 2563 บริษัทฯ ได้พิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษารายใหม่ เพื่อทดแทนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 6 ทุน

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
1. ศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 – 3 ในปีการศึกษา 2563
2. มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.50
4. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา หรือมีปัญหาทางการเงินที่เกี่ยวกับการศึกษา
5. มีความประพฤติดี เป็นผู้มีจริยธรรม และไม่เคยมีพฤติกรรมกระทำผิดวินัย
6. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่น ยกเว้น ทุน กยศ. และ ทุน กรอ.
**สามารถเข้าร่วม/ช่วยเหลือกิจกรรมของบริษัทได้ตามที่กำหนด มิฉะนั้นจะขอพิจารณาระงับทุนการศึกษา**

เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน
1. แบบคำขอทุนการศึกษา ที่บันทึกและพิมพ์จากระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS)
**หากข้อมูลในแบบคำขอรับทุนการศึกษา ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ถูกต้อง หรือต้องการเพิ่มเติมข้อมูล ให้นักศึกษาใช้ปากกาสีน้ำเงินเขียนข้อมูลด้วยตัวบรรจงลงในแบบคำขอรับทุนการศึกษาด้วย**
2. รูปถ่ายนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ติดแบบคำขอรับทุน
3. รูปถ่ายที่อยู่อาศัยปัจจุบันของครอบครัวและของนักศึกษา
4. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา
5. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอนุกรรมการทุนประจำภาควิชา

6. เอกสารแสดงรายได้ผู้ปกครอง
– กรณีเป็นข้าราชการ พนักงานบริษัท ใช้สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
– กรณีเป็นเกษตรกร/ค้าขาย/รับจ้าง ใช้หนังสือรับรองรายได้ของผู้ปกครอง (แบบ ทกศ.032)
7. สำเนาเอกสารแสดงผลการศึกษาปีการศึกษาที่ผ่านมา พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
8. เรียงความ บรรยายครอบครัวของนักศึกษา
9. เอกสารอื่น ที่เห็นสมควรเพื่อประกอบการพิจารณา (กรณีนักศึกษาแจ้งหนี้สินต้องมีหลักฐานแสดง)

ขั้นตอนและระยะเวลาการสมัครขอรับทุน
1. บันทึกข้อมูลสมัครทุนการศึกษา ในระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS) ของมหาวิทยาลัย ที่เมนู “ทุนการศึกษา” หัวข้อ “ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา” (ตั้งแต่วันที่ 10 – 27 ส.ค. 63)
2. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนชัดเจน ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและอนุกรรมการทุนประจำภาควิชาสัมภาษณ์เบื้องต้นและลงนามรับรอง พร้อมแนบเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์
3. ยื่นใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานให้ครบถ้วน ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานชั่วคราว ชั้น 6B อาคารจอดรถ 14 ชั้น ได้ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2563
4. กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา จะดำเนินการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมตามคุณสมบัติเบื้องต้น จำนวนไม่เกิน 12 คน และรวบรวมส่งให้บริษัทฯเพื่อพิจารณาคัดเลือกในลำดับต่อไป
5. ผู้สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามวันและเวลาที่กำหนด ทั้งนี้จะแจ้งกำหนดการให้ทราบหลังจากการปิดรับสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครทุนบุญรอดพัฒนานิสิต ประจำปีการศึกษา 2563