ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาให้ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ประเภททุนสนับสนุนหลักสูตร และทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย ประจำปีภาคศึกษาที่ 1/2563 รอบที่ 2 นั้น

กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 รอบที่ 2 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต สนับสนุนหลักสูตร

ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต สนับสนุนกลุ่มวิจัย

ขอให้ติดตามรายละเอียดการเซ็นต์สัญญารับทุนการศึกษา ซึ่งจะแจ้งให้ทราบภายในเดือน สิงหาคม 2563 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-470-8097