มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ มีนโยบายส่งเสริมการศึกษาให้แก่นักศึกษา โดยประสงค์จะสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 มูลค่าทุนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสถาบันการศึกษาของรัฐ ที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นทุนให้เปล่าที่ไม่มีเงื่อนไขผูกพัน

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
1. ศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่กำหนดชั้นปีและสาขาวิชา ในสถาบันการศึกษาของรัฐ
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
3. เป็นครอบครัวผู้มีรายได้น้อย (รายได้ของผู้ปกครองรวมกันต่อเดือน ไม่เกิน 30,000 บาท)
4. หรือเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา หรือมีปัญหาทางการเงินที่เกี่ยวกับการศึกษา
5. มีความประพฤติเรียบร้อย เป็นคนดี ไม่ฝักใฝ่ในอบายมุขและยาเสพติด ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และไม่เคยต้องโทษทางวินัย

เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน
1. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์
2. รูปถ่ายนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ติดใบสมัครขอรับทุน
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาเอกสารแสดงผลการศึกษา พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
5. รูปถ่ายที่อยู่อาศัยปัจจุบันของนักศึกษา
6. สำเนาสมุดกิจกรรม หรือสำเนา Portfolio (ถ้ามี)

ขั้นตอนและระยะเวลาการสมัครขอรับทุน
1. บันทึกข้อมูลสมัครทุนการศึกษา ในระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS) ของมหาวิทยาลัย ที่เมนู “ทุนการศึกษา” หัวข้อ “ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา” (ตั้งแต่วันที่ 10 ส.ค. – 3 ก.ย. 63)
2. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนชัดเจน ให้อาจารย์ที่ปรึกษาสัมภาษณ์และให้ความเห็น ให้ผู้ปกครองและคณบดีลงนามรับรอง พร้อมแนบเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์
3. ยื่นใบสมัครพร้อมแนบหลักฐาน ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานชั่วคราว ชั้น 6B อาคารจอดรถ 14 ชั้น ได้ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ ภายในวันที่ 3 กันยายน 2563
4. กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา จะดำเนินการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมตามคุณสมบัติเบื้องต้น และรวบรวมส่งให้มูลนิธิฯเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาในลำดับต่อไป
5. ผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการของมูลนิธิฯ ตามวันและเวลาที่กำหนด ทั้งนี้จะแจ้งรายชื่อและกำหนดการให้ทราบหลังจากการปิดรับสมัคร

ประกาศรับสมัครทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์