ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิตภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ทั้งนี้ให้นักศึกษาติดตามกำหนดการลงนามสัญญาผู้รับทุน โดยกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางอีเมล์ของนักศึกษา ภายในเดือนมกราคม 2564 รายละเอียดดังเอกสารแนบ