รายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตรนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562
———————————–

รายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตรนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562
ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีการแพร่ระบาดมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความปลอดภัย
อีกทั้งเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) จึงจำเป็นต้องงดการจัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
ประจำปีการศึกษา 2562 โดยสามารถรับเกียรติบัตร ณ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา
อาคารจอดรถ ชั้น 6 B
ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการและการดำเนินการของมหาวิทยาลัย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม
และเพื่อจำกัดการรวมกลุ่ม ขอให้ลงทะเบียนเพื่อรับเกียรติบัตรโดยจำกัดจำนวนคน วันละไม่เกิน 20 คน

https://forms.gle/KYP47TJo4SPM5Krm9