จากการที่ทั่วโลกยังคงเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างรุนแรง จึงส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจในวงกว้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เปิดให้นักศึกษาแจ้งความจำนงขอรับทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือค่าเล่าเรียนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทั้งภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษา 2563 รวมถึงการให้ทุนช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ไป แล้วนั้น  เพื่อเป็นการสร้างความยืดหยุ่นในการบริหารค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำรงชีพของผู้อุปการะ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยจึงได้มีมติขยายเวลาการชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคการศึกษา 2/2563 ที่เดิมได้กำหนดไว้ในปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 จากวันที่ 12 มกราคม 2564 เป็น วันที่ 31 มกราคม 2564

อย่างไรก็ตาม นักศึกษายังคงต้องลงทะเบียนในรายวิชาต่าง ๆ ตามกำหนดเวลาเดิม หากนักศึกษาลงทะเบียนล่าช้าตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 ต้องชำระค่าปรับวันละ 50 บาท (นับตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 รวมวันหยุด)

สำหรับนักศึกษาที่ยังคงมีความเดือดร้อนและต้องการรับความช่วยเหลือ รวมถึงนักศึกษาที่ลงทะเบียนล่าช้าให้ติดต่อกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาเพื่อการพิจารณาขยายเวลาการผ่อนผันให้กับนักศึกษาต่อไป เพื่อให้เราผ่านวิกฤตินี้ไปได้ด้วยกัน

 

การให้ความช่วยเหลือทางการเงินเร่งด่วนเนื่องจากได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่ภาคที่ 2/2562 – 1/2563 เป็นระยะเวลากว่า 8 เดือน (8 เมษายน – 9 พฤศจิกายน 2563) โดยมีการนัดสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครขอรับความช่วยเหลือผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยนัดสัมภาษณ์ทุกสัปดาห์  ซึ่งที่ผ่านมามีนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาและได้รับการช่วยเหลือจำนวน 142 ทุน คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 968,000 บาท ในภาคการศึกษาปัจจุบัน (2/2563) ช่องทางการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวยังคงเปิดบริการแก่นักศึกษาที่ยังมีความเดือดร้อนทางการเงินอยู่ (ตั้งวงเงินงบประมาณไว้ที่ 12 ล้านบาท ในปีการศึกษา 2563 โดยเป็นวงเงินที่ได้จากกองทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา มจธ. งบประมาณเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา และจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาค)

สามารถจองคิวเพื่อขอรับคำปรึกษากับกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาได้ที่ นัดหมายขอคำปรึกษาทางการเงิน

 

 

นักศึกษาปัจจุบันที่ได้ลงทะเบียนเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนทางการเงิน
มจธ. ได้อนุมัติงบประมาณช่วยเหลือค่าเล่าเรียนนักศึกษา มจธ. ตามการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 จำนวน 62 ล้านบาท โดยผ่านการลงทะเบียนขอรับทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือค่าเล่าเรียนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านเว็บไซต์ Care & Shareให้เป็นทุนการศึกษาขั้นต่ำ 1,500 บาท ให้กับทุกคนที่ลงทะเบียน ให้เป็นทุนการศึกษาสูงสุดที่ 6,000 บาท สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนว่าเดือดร้อนรุนแรง ส่งเอกสารครบถ้วน และได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

 

 

เพื่อเป็นอีกช่องทางในการช่วยเหลือนักศึกษา ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยให้เป็นค่าตอบแทนแก่นักศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2563 ได้ให้การสนับสนุนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 780 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 4.28 ล้านบาท ซึ่งได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นทุนการศึกษาเพื่อประสบการณ์วิจัยและการเรียนรู้ประยุกต์ (Research Experience and Applied Learning Scholarship) หรือ REAL และได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เพื่อสนับสนุนนักศึกษาให้ได้พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนให้นักศึกษามีรายได้เพิ่มเติมระหว่างเรียน โดยเปิดโอกาสให้ทำงานจากที่บ้านได้ สามารถติดตามการสมัครได้ทางเว็บไซต์ sfa.kmutt.ac.th/

 

ให้ทุนการศึกษาและประสานเรื่องทุนกู้ยืมรัฐบาล กยศ./ กรอ. เป็นค่าเล่าเรียน-ค่าครองชีพ (Scholarship and Bursary)

ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า ให้การสนับสนุนไปแล้ว เป็น จำนวน 242 ทุน เป็นเงินทั้งหมด 23.23 ล้านบาท
ทุนการศึกษาแสดเหลืองเรืองรุ่ง ให้การสนับสนุนไปแล้ว เป็น จำนวน 37 ทุน เป็นเงินทั้งหมด 2.17 ล้านบาท
ทุนการศึกษาธรรมรักษา ให้การสนับสนุนไปแล้ว จำนวน 14 ทุน เป็นเงินทั้งหมด 1.54 ล้านบาท
ทุนกู้ยืมรัฐบาล กยศ./ กรอ. ให้การสนับสนุนไปแล้ว เป็น จำนวน 1,944 ทุน เป็นเงินทั้งหมด 139.81 ล้านบาท

การให้ความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับนักศึกษาผู้ต้องการความช่วยเหลือทางการเงิน มหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนการศึกษา (Bursary) สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน เฉพาะปีการศึกษา 2563 นี้ ได้อนุมัติทุนช่วยเหลือไปแล้วจำนวน 16,667 ทุน เป็นเงิน 78.267 ล้านบาท โดยมาจากกองทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา มจธ. งบประมาณเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา และจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาค

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา  โทร 024708097-8 และ 024708107 หรือ sfa@mail.kmutt.ac.th  facebook: ทุนการศึกษา มจธ.