ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาแสดเหลืองเรืองรุ่ง ประจำปีการศึกษา 2564 โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน – 28 พฤษภาคม 2564 นั้น ในการนี้มหาวิทยาลัยขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์และกำหนดการสัมภาษณ์ รายละเอียดดังไฟล์แนบ ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษา “แสดเหลืองเรืองรุ่ง” ประจำปีการศึกษา 2564

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ เข้ารับการสัมภาษณ์ตามวัน เวลา แนบท้ายประกาศนี้ ผู้ใดไม่เข้าสัมภาษณ์ตามวัน และเวลา ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาให้ได้รับทุน