ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทนักศึกษากู้ยืมเงินรายใหม่และกู้ยืมเงินรายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

 

ขั้นตอนการกู้ยืมเงินผ่านระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System (DSL)

  1. นักศึกษายื่นคำขอกู้ยืมเงิน และแนบเอกสารประกอบการพิจารณาในระบบ DSL ที่เว็บไซต์

https://wsa.dsl.studentloan.or.th  หรือผ่าน Mobile Application “กยศ. Connect”

  1. นักศึกษาส่งเอกสารประกอบการพิจารณากู้ยืม ต่อมหาวิทยาลัย
  2. มหาวิทยาลัยตรวจสอบคุณสมบัติผ่านระบบ DSL
  3. กองทุนตรวจสอบและแจ้งผลการอนุมัติลักษณะกู้ยืมผ่านระบบ DSL
  4. เมื่อได้รับอนุมัติให้กู้ยืม นักศึกษาบันทึกแบบคำขอทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามลักษณะกู้ยืม ผ่านระบบสารสนเทศนักศึกษา(New ACIS) ของมหาวิทยาลัย ที่ https://sinfo.kmutt.ac.th/   โดยเลือกที่เมนู “ทุนการศึกษา”  หัวข้อ“ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา”
  5. นักศึกษาบันทึกข้อมูลการจัดทำสัญญากู้ยืมในระบบ DSL
  6. นักศึกษายืนยันการเบิกเงินกู้ยืมในระบบ DSL
  7. นักศึกษาและผู้แทนโดยชอบธรรม(กรณีนักศึกษาอายุต่ำกว่า 20 ปี) ลงนามเอกสารหนังสือให้ความยินยอมรับเงื่อนไขการกู้ยืม สัญญากู้ยืม และแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้เกี่ยวข้องส่งมหาวิทยาลัย ให้เสร็จสิ้นภายวันที่ 20 ตุลาคม 2564
  8. มหาวิทยาลัยตรวจสอบเอกสารและส่งข้อมูล
  9. นักศึกษาตรวจสอบผลการโอนเงินกู้ยืมในระบบ DSL

 

เอกสารประกอบการพิจารณากู้ยืม ที่ต้องแนบส่งในระบบ DSL

1) หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลของนักศึกษาและสำเนาบัตรประชาชน(นักศึกษาเซ็นรับรอง)

2) หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลของบิดาและสำเนาบัตรประชาชน(บิดาซ็นรับรอง)

3) หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลของมารดาและสำเนาบัตรประชาชน(มารดาซ็นรับรอง)

4) หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลและสำเนาบัตรประชาชน บุคคลอื่นที่มิใช่บิดามารดา

5) เอกสารประกอบการรับรองรายได้ เช่น

กรณีมีรายได้ประจำ ใช้สลิปเงินเดือน หรือเอกสารรับรองเงินเดือนจากหน่วยงาน

กรณีไม่มีรายได้ประจำ ใช้แบบ กยศ.102 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืม ให้เจ้าหน้าที่ของ

รัฐเซ็นรับรอง และแนบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เอกสารตามข้อ 1) – 5)  ที่แนบส่งในระบบ DSL แล้ว  ให้นำฉบับจริง ส่งที่มหาวิทยาลัย ในวันที่ลงนามสัญญากู้ยืม ขั้นตอนที่ 8

เอกสารประกอบการพิจารณากู้ยืม ส่งด้วยตัวเองที่มหาวิทยาลัย ในขั้นตอนที่ 2

1) เอกสารแคปหน้าจอที่แสดงการยืนยันคำขอกู้ยืมเงินในระบบ DSL ที่แสดงข้อความ “ระบบส่งคำขอยื่นกู้ให้สถานศึกษาตรวจสอบแล้ว” อ้างอิ่งเลขที่คำขอกู้ยืมเงิน วันที่ทำรายการ

2) เอกสารรับรองการทำจิตอาสา อย่างน้อย 1 กิจกรรม ไม่กำหนดจำนวนชั่วโมง

กำหนดยื่นกู้ยืม และส่งเอกสารประกอบการพิจารณาที่มหาวิทยาลัย

วันที่ 1 มิถุนายน  – 20 สิงหาคม 2564

การยื่นเอกสารกู้ยืม และสถานที่ติดต่อ

ยื่นเอกสารประกอบการพิจารณากู้ยืม ส่งผ่าน Google form ที่  http://bit.ly/dslkmutt

ติดต่อที่ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา อาคารจอดรถ S2 ชั้น 6B  โทรศัพท์ 02 4708098

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครกู้ยืมเงินรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564